Μετ?βαση στο περιεχ?μενο
Michanikos.gr
 • Novatron
 • Απ? Engineer, στο Michanikos.gr,,

  Η?Recap-survey?προσφ?ρει εντελ?? δωρε?ν στα μ?λη του Michanikos.gr μια ?δεια χρ?ση? του λογισμικο? τοπογραφικ?ν εφαρμογ?ν XRTC4 facelift.
  Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 facelift αποτελε? τη συν?χεια του 4, με δυνατ?τερα χαρακτηριστικ?, ανανεωμ?νο περιβ?λλον εργασ?α?, και την ?δια χαμηλ? τιμ?.
  Ε?τε ψ?χνετε για επιλυτικ? πακ?το ε?τε για σχεδιαστικ? (με χρ?ση ActiveX – CAD), το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 facelift θα σα? καλ?ψει πλ?ρω?. Συνδυ?ζει μεθ?δου? κλασικ?? τοπογραφ?α? και γεωμετρ?α?, με ανωτ?ρα γεωδαισ?α και μεθοδολογ?α συνορθ?σεων. Περιλαμβ?νει βιβλιοθ?κε? συμβ?λων, υπομνημ?των και τ?πων γραμμ?ν, τι? οπο?ε? εσε?? μπορε?τε να προσαρμ?σετε π?νω στι? δικ?? σα? αν?γκε?.
  Ποτ? πριν μια εργασ?α δεν ?ταν τ?σο ολοκληρωμ?νη. Συνδ?στε στην εργασ?α σα? αρχε?α σχεδ?ων, Excel, Word, αρχε?α μοντ?λων εδ?φου?, ισο?ψ?ν, μηκοτομ?ν, διατομ?ν, οδε?σεων, χωροσταθμ?σεων, φωτογραφ?ε? και ?τι ?λλο επιθυμε?τε. Εργαστε?τε στην ?δια εργασ?α με ?ω? 30 αρχε?α μετρ?σεων και 60 αρχε?α συντεταγμ?νων. Κρατ?στε στην ?δια εργασ?α τα σημε?α σα? σε διαφορετικ? συστ?ματα συντεταγμ?νων. Ανατρ?ξτε σε οποιαδ?ποτε εργασ?α μ?σω του ιστορικο? εργασι?ν και αναζητ?στε β?ση ημερομην?α?, πελ?τη, μηχανικο?, τ?τλου, τοποθεσ?α? και ?λλων χαρακτηριστικ?ν.
  Δε?τε μια αναλυτικ? παρουσ?αση του προγρ?μματο? XRTC4 facelift?εδ?:?https://recap-survey.com/product/εξαρτηση-4-λογισμικο-τοπογραφια?/
  Συμμετοχ??
  Για να δηλ?σετε συμμετοχ??κ?νετε μια απ?ντηση (reply)?στο παρ?ν θ?μα.
  Δηλ?σει? συμμετοχ?ν ω? την Π?μπτη 02/07/2020 στι? 17:00.
  ?ροι Συμμετοχ??
  Δικα?ωμα συμμετοχ?? ?χουν??λα?τα μ?λη του Michanikos.gr που ?χουν συμπληρ?σει την ειδικ?τητα στο προφ?λ του?, εκτ?? απ? τον Διαχειριστ? και τα μ?λη που αν?κουν στην ομ?δα: Ιδι?τη?-Μη Μηχανικ??.
  Κ?θε μ?λο? ?χει δικα?ωμα μ?νο μια? συμμετοχ??. Οι ?κυρε? συμμετοχ?? θα διαγραφο?ν.
  Αν την ?δεια χρ?ση? κερδ?σει μ?λο? που αγορ?σει το λογισμικ? μετ? την Δευτ?ρα 22 Ιουν?ου 2020 θα του επιστραφε? το ποσ? αγορ??.
  Η κλ?ρωση θα γ?νει μεταξ? των Α/Α των απαντ?σεων στο παρ?ν θ?μα και οι νικητ?? θα επιλεγο?ν με το Google Random Number Generator:?https://www.google.com/search?q=random+number

  Απ? Engineer, στο Ασφαλιστικ?-Φορολογικ?,,

  Τον τρ?πο καταβολ?? μειωμ?νων ασφαλιστικ?ν εισφορ?ν για τον Μ?ιο 2020 απ? αυτοτελ?? απασχολο?μενου? και ελε?θερου? επαγγελματ?ε?, ορ?ζει ν?α απ?φαση του υπουργε?ου Εργασ?α?.
  ?Σ?μφωνα με την απ?φαση, στου? αυτοτελ?? απασχολο?μενου? και του? ελε?θερου? επαγγελματ?ε?, ?πω? ορ?ζονται στο ?ρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α? 43), εφ?σον καταβ?λλουν τι? τρ?χουσε? ασφαλιστικ?? εισφορ?? περι?δου απασχ?ληση? Μα?ου ?του? 2020 εντ?? τη? προθεσμ?α? που προβλ?πεται απ? το ?ρθρο 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016 (Α? 85), ?πω? αντικαταστ?θηκε με το ?ρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α? 43), παρ?χεται η δυνατ?τητα καταβολ?? μειωμ?νων εισφορ?ν κατ? 25% επ? του συνολικο? ποσο? που αντιστοιχε? στην ασφαλιστικ? κατηγορ?α επιλογ?? ? κατ?ταξ?? του?, επιμεριζ?μενη αναλογικ? σε κ?θε κλ?δο.?
  ?
  Προκειμ?νου τα ανωτ?ρω πρ?σωπα να υπαχθο?ν στην παρο?σα ρ?θμιση, πρ?πει να ?χουν εξοφλ?σει τι? ασφαλιστικ?? εισφορ?? περι?δων απασχ?ληση? Ιανουαρ?ου 2020 ?ω? και Απριλ?ου 2020, ? να τι? εξοφλ?σουν μ?χρι και την ημερομην?α καταβολ?? των εισφορ?ν Μα?ου 2020, χωρ?? την προβλεπ?μενη με?ωση κατ? 25%, ?πω? ισχ?ει και χωρ?? απαλλαγ? στην περ?πτωση αυτ? απ? προσαυξ?σει?, λ?γω εκπρ?θεσμη? καταβολ??.?
  ?
  Ε?ν δεν επιθυμο?ν την υπαγωγ? του? στην ανωτ?ρω ρ?θμιση, καταβ?λλουν τι? ανωτ?ρω ασφαλιστικ?? εισφορ??, χωρ?? την ω? ?νω προβλεπ?μενη με?ωση, εντ?? τη? προθεσμ?α? που προβλ?πεται.?
  ?
  Η με?ωση αφορ? στι? τρ?χουσε? ασφαλιστικ?? εισφορ?? του ανωτ?ρω μ?να για το σ?νολο των κλ?δων ασφ?λιση? (κ?ρια? ασφ?λιση?, υγειονομικ?? περ?θαλψη?, επικουρικ?? ασφ?λιση?, εφ?παξ παροχ??), καθ?? και την εισφορ? υπ?ρ του Ειδικο? Λογαριασμο? Ανεργ?α? υπ?ρ των αυτοτελ?? και ανεξ?ρτητα απασχολουμ?νων του ΟΑΕΔ.

  Απ? Engineer, στο Επικαιρ?τητα,,

  Με τροπολογ?α που κατ?θεσε ο υπουργ?? Εσωτερικ?ν κ. Τ?κη? Θεοδωρικ?κο? στη Βουλ? παρατε?νεται ?ω? 31.8.2020 η δυνατ?τητα δ?λωση? τετραγωνικ?ν που δεν ε?χαν δηλωθε? στου? δ?μου?, για λ?γου? που αφορο?ν στη μεγ?λη ανταπ?κριση των πολιτ?ν στο μ?τρο αυτ?.
  Για ?σου? υπ?γονται στη ρ?θμιση τη? παρ. 1 του ?ρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), η δ?λωσ? του? στου? Δ?μου?,, για αδ?λωτα τετραγωνικ?, ακολουθε? την καταληκτικ? ημερομην?α τη? τακτοπο?ηση? αυθαιρ?των και η απαλλαγ? του προστ?μου θα αφορ? την τελευτα?α πενταετ?α απ? τον χρ?νο τη? δ?λωση?.
  Με ?λλη τροπολογ?α απ? 1.11.2020 συστ?νεται και λειτουργε? σε κ?θε δ?μο Υπηρεσ?α Δ?μηση? (ΥΔΟΜ) –ανεξ?ρτητα αν ?χει προβλεφθε? στον οικε?ο Οργανισμ?.
  Με ?λλε? διατ?ξει? τη? τροπολογ?α?:
  -Δ?νεται παρ?ταση του κ?κλου κινητικ?τητα? του 2019 ?ω? 15.7.2020 προκειμ?νου να διεκπεραιωθο?ν εκκρεμ?τητε? που προ?κυψαν λ?γω του Covid-19.
  -Αναπροσαρμ?ζεται η προθεσμ?α για αξιολ?γηση. Ν?α ημερομην?α ?ναρξη? των διαδικασι?ν για αξιολ?γηση τη? περι?δου 2019 ορ?ζεται η 15η/7/2020.
  -Ρυθμ?ζονται -για λ?γου? ταχ?τητα?- τεχνικ? θ?ματα που αφορο?ν τη συγκρ?τηση των συμβουλ?ων για επιλογ? προ?σταμ?νων στο Δημ?σιο
  1_ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_Τροπολογ?α ΥΠΕΣ 5 ΑΡΘΡΑ final_ΚΑΤΑΘΕΣΗ (1)?3_ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ_ ΥΠΕΣ_5 ΑΡΘΡΑ FINAL_ΚΑΤΑΘΕΣΗ (1)?5_Ειδ. ΥΠΕΣ_Παρατ?σει? προθεσμι?ν, ΥΔΟΜ κ.λπ
  3_ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ_ ΥΠΕΣ_5 ΑΡΘΡΑ FINAL_ΚΑΤΑΘΕΣΗ (1)

  Απ? Engineer, στο Ασφαλιστικ?-Φορολογικ?,,

  Αναρτ?θηκαν στο διαδικτυακ? τ?πο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητ?ρια των ασφαλιστικ?ν εισφορ?ν του Μα?ου 2020 για 1.213.257 ελε?θερου? επαγγελματ?ε?, αυτοτελ?? απασχολο?μενου? και αγρ?τε?.
  Λ?γω των ιδια?τερων συνθηκ?ν που επικρατο?ν στη χ?ρα μα? εξαιτ?α? τη? πανδημ?α? του COVID-19, οι ελε?θεροι επαγγελματ?ε? και οι αυτοτελ?? απασχολο?μενοι μπορο?ν να κ?νουν χρ?ση του ευεργετ?ματο? τη? ?κπτωση? 25% για τι? τρ?χουσε? εισφορ?? Μα?ου, ?πω? προβλ?πεται απ? τον Ν?μο 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30.5.2020).?
  Βασικ?? ?ρο? τη? ?κπτωση?- η οπο?α ε?ναι προαιρετικ? για κ?θε επαγγελματ?α- ε?ναι η εμπρ?θεσμη καταβολ? των εισφορ?ν του Μα?ου.
  Επισημα?νεται ?τι προκειμ?νου να επωφεληθε? τη? ανωτ?ρω ?κπτωση? θα πρ?πει να ?χει πληρ?σει τι? εισφορ?? του προηγο?μενου 4μηνου, δηλαδ? του χρονικο? διαστ?ματο? Ιανουαρ?ου – Απριλ?ου 2020.?
  Υπενθυμ?ζεται ?τι η πληρωμ? των εισφορ?ν του Ιανουαρ?ου του 2020 και εφεξ?? πραγματοποιε?ται με ν?ο κωδικ? ηλεκτρονικ?? πληρωμ?? (RF).
  Για το λ?γο αυτ? θα πρ?πει ?λοι οι ασφαλισμ?νοι που κ?νουν χρ?ση π?για? εντολ?? για την πληρωμ? των ασφαλιστικ?ν του? εισφορ?ν να προχωρ?σουν σε καταχ?ρηση του ν?ου κωδικο? ηλεκτρονικ?? πληρωμ?? στι? ηλεκτρονικ?? υπηρεσ?ε? τη? τρ?πεζα? με την οπο?α συνεργ?ζονται.

  Απ? Engineer, στο Επικαιρ?τητα,,

  Ολο?να και περισσ?τεροι πολ?τε? ?ρχονται σταδιακ? σε επαφ? με τι? ψηφιακ?? υπηρεσ?ε? του Ελληνικο? Κτηματολογ?ου.
  Το τελευτα?ο δι?στημα δεκ?δε? χιλι?δε? ιδιοκτ?τε? που ?χουν ακ?νητα στην Αθ?να χρησιμοπο?ησαν τι? online υπηρεσ?ε? του Κτηματολογ?ου για να ελ?γξουν την ορθ?τητα των στοιχε?ων που ?χουν υποβ?λλει. Ποιε? διαδικασ?ε? του Κτηματολογ?ου μπορο?ν να γ?νουν ψηφιακ?; Σχεδ?ν ?λε? ε?ναι η απ?ντηση.
  Μ?σα απ? την ιστοσελ?δα του Κτηματολογ?ου (www.ktimatologio.gr) μπορο?ν μεταξ? ?λλων να γ?νουν τα εξ??:
  Eπικαιροπο?ηση στοιχε?ων επικοινων?α? Hλεκτρονικ? δ?λωση Κτηματολογ?ου Εκτ?πωση Αποδεικτικο? Υποβολ?? Δ?λωση? Προαν?ρτηση Αν?ρτηση Αν?ρτηση - Αιτ?σει? δι?ρθωση? Συνεδρι?σει? επιτροπ?ν ενστ?σεων Τελικ? στοιχε?α Κτηματογρ?φηση? - Αρχικ?? εγγραφ?? Εντοπισμ?? μ?σω κινητο? Επ?ση?, ο επισκ?πτη? τη? σελ?δα? του Κτηματολογ?ου μπορε? μ?σα σε λ?γα δευτερ?λεπτα να δει αν στην περιοχ? του ?τρ?χει? κ?ποια διαδικασ?α και τι? σχετικ?? προθεσμ?ε?, καταχωρ?ντα? τον νομ? και την περιοχ? του.
  Το Κτηματολ?γιο παρουσ?ασε ?να β?ντεο που δε?χνει π?σο φιλικ? στο χρ?ση ?χει γ?νει η ιστοσελ?δα και οι ψηφιακ?? υπηρεσ?ε? του:
  ?
  ?

  Πηγ?: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/ktimatologio-psifiaka-oi-basikes-diadikasies-binteo

  Απ? Engineer, στο ?ργα-Υποδομ??,,

  Η επιτ?χυνση ολοκλ?ρωση? σειρ?? μεγ?λων δημοσ?ων ?ργων, τα οπο?α ε?χαν κολλ?σει τα προηγο?μενα χρ?νια, ?πω? η κατασκευ? του τμ?ματο? Λαμ?α - Ξυνι?δα του αυτοκινητ?δρομου Κεντρικ?? Ελλ?δα? (Ε65), η ?ναρξη υλοπο?ηση? αρκετ?ν ακ?μη και η συμβασιοπο?ηση ν?ων, αποτελο?ν τη βασικ? προτεραι?τητα τη? Κυβ?ρνηση?, η οπο?α επιδι?κει να στε?λει σ?μα στι? αγορ?? ?τι οι επενδ?σει? βρ?σκονται ψηλ? στην ατζ?ντα τη?.
  Στη λ?στα που ?χει καταρτισθε? και την οπο?α παρουσι?ζει σ?μερα το Capital.gr, περιλαμβ?νονται 40 μεγ?λα εμβληματικ? ?ργα, απ? του? τομε?? των υποδομ?ν, τη? εν?ργεια? και του ψηφιακο? μετασχηματισμο?, συνολικο? προ?πολογισμο? 6 δισ. ευρ?, η επιτ?χυνση υλοπο?ηση? των οπο?ων αναμ?νεται να οδηγ?σει στη δημιουργ?α ν?ων θ?σεων εργασ?α?, σε μια περ?οδο ?που ο εκ των βασικ?ν εργοδοτ?ν τη? ελληνικ?? οικονομ?α?, ο τουρισμ??, αντιμετωπ?ζει προβλ?ματα.
  Πρ?κειται δε για μια δεξαμεν? η οπο?α εκτιμ?ται ?τι θα διαδραματ?σει κομβικ? ρ?λο στα κεφ?λαια που διεκδικε? η ελληνικ? πλευρ? απ? το ταμε?ο Αν?καμψη? και απ? το ν?ο ΕΣΠΑ, εν? θα αυξ?σει την απορροφητικ?τητα απ? το υπ?ρχον. ?πω? ε?χε πει, ο Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?, πριν απ? λ?γο δι?στημα μιλ?ντα? στο Bloomberg, τα ποσ? απ? το Ταμε?ο αν?καμψη? θα κατευθυνθο?ν, κατ? κ?ριο λ?γο, στι? επενδ?σει? και τι? μεταρρυθμ?σει? που ?χει αν?γκη η χ?ρα.?
  Στη λ?στα των 40 μεγ?λων ?ργων περιλαμβ?νονται, 15 που βρ?σκονται σε εξ?λιξη, 18 τα οπο?α αναμ?νεται να ξεκιν?σουν εντ?? του ?του? και 7 τα οπο?α ο στ?χο? ε?ναι να δημοπρατηθο?ν εντ?? τη? φετιν?? χρονι??, Σε αυτ? περιλαμβ?νονται δρ?σει? για την καταπολ?μηση των συνεπει?ν τη? πανδημ?α?, η διασ?νδεση τη? εκπα?δευση? με την αγορ? εργασ?α?, η διαχε?ριση αποβλ?των, αντιπλημμυρικ? ?ργα, ?ργα υποδομ?ν και ενεργειακ? ?ργα.
  Μεγ?λα ?ργα με αναμεν?μενη ?ναρξη (υπογραφ? σ?μβαση?) εντ?? του ?του?:?
  1 Η κατασκευ? του αυτοκινητοδρ?μου Π?τρα - Π?ργο? προ?πολογισμο? 355 εκατ. ευρ?. Για το συγκεκριμ?νο ?ργο ?πω? ?χει πει ο αρμ?διο? υπουργ?? κ. Κ. Αχ. Καραμανλ??, η Κυβ?ρνηση ?χει εξασφαλ?σει να περ?σει ω? ?ργο - γ?φυρα στην επ?μενη προγραμματικ? περ?οδο για να μην χαθο?ν κοινοτικο? π?ροι.?
  2 Στα 20 εκατ. ευρ? ε?ναι ο προ?πολογισμ?? για την οδικ? ασφ?λεια στο τμ?μα Π?ργο? - Καλ? Νερ?.
  3 Για την ολοκλ?ρωση τη? σ?νδεση? του αυτοκινητοδρ?μου ΠΑΘΕ και Εγνατ?α? οδο? με τον 6ο προβλ?τα λιμ?να Θεσσαλον?κη? και το οδικ? δ?κτυο τη? περιοχ?? Καλοχωρ?ου ο προ?πολογισμ?? αγγ?ζει τα 68 εκατ. ευρ?.?
  4 Στα 56 εκατ. ευρ? θα αν?λθει το ?ργο ηλεκτροκ?νηση τη? ν?α? διπλ?? σιδηροδρομικ?? γραμμ?? στο τμ?μα Κι?το - Ροδοδ?φνη
  5 Και στα ?46 εκατ. ευρ? ε?ναι ο προ?πολογισμ?? για την κατασκευ? - αναβ?θμιση τη? οδικ?? σ?νδεση? τη? π?λη? τη? Λευκ?δα? με τον Οδικ? ?ξονα "?κτιο-Δυτικ?? ?ξονα?”.
  6 Στα 34,5 εκατ. ευρ? αν?ρχεται ο προ?πολογισμ?? των επεμβ?σεων για τη βελτ?ωση τη? οδικ?? ασφ?λεια? στο οδικ? δ?κτυο των περιφερειακ?ν ενοτ?των τη? περιφ?ρεια? Κρ?τη?-Βραχυπρ?θεσμε? επεμβ?σει?.
  7 Στα 42 εκατ. ευρ? για την ηλεκτροκ?νηση, σηματοδ?τηση-τηλεδιο?κηση και ETCS L1 τη? υφιστ?μενη? μον?? σιδηροδρομικ?? γραμμ?? Παλαιοφ?ρσαλα - Καλαμπ?κα.?
  8 Για τη συλλογ? και επεξεργασ?α των αστικ?ν λυμ?των των Δ?μων Ραφ?να? - Πικερμ?ου και Σπ?των - Αρτ?μιδο? και επαναχρησιμοπο?ηση - δι?θεση των επεξεργασμ?νων εκρο?ν ο προ?πολογισμ?? του ?ργου αγγ?ζει τα 214 εκατ. ευρ?
  9 Στα 64 εκατ. ευρ? αν?ρχεται ο προ?πολογισμ?? του ?ργου ολοκληρωμ?νη διαχε?ριση απορριμμ?των τη? Περιφ?ρεια? Πελοπονν?σου
  10 ?Στα 21 εκατ. ευρ? αν?ρχεται ο προ?πολογισμ?? για την κατασκευ? μον?δα? μηχανικ?? διαλογ?? σ?μμεικτων απορριμμ?των και κομποστοπο?ηση? οργανισμο? κλ?σματο? στο ΧΥΤΑ του Δ?μου Χερσον?σου
  11 Εν? για την εγκατ?σταση επεξεργασ?α? αστικ?ν στερε?ν αποβλ?των (ΑΣΑ) Κ?ρκυρα? ο προ?πολογισμ?? αγγ?ζει τα 29 εκατ. ευρ?
  12 Και τα 23 εκατ. ευρ? για τα εσωτερικ? δ?κτυα αποχ?τευση? λυμ?των παραλιακ?ν οικισμ?ν τη? Αιγιαλε?α?
  13 Για την κατασκευ? του δικτ?ου αποχ?τευση? ακ?θαρτων υδ?των του Δ?μου Παλλ?νη? θα επενδυθο?ν 46 εκατ. ευρ?
  14 Εν? για το δ?κτυο "Σ?ζευξι? ΙΙ” ο προ?πολογισμ?? ε?ναι 162 εκατ. ευρ?
  15 Στα 265 εκατ. ευρ? ε?ναι ο προ?πολογισμ?? του ?ργου Ultrafast Broadband (UFBB)
  16 ?Στα 92 εκατ. ευρ? ο προ?πολογισμ?? για τη διευθ?τηση του ρ?ματο? Εχατι?? τμ?μα απ? τη συμβολ? του Αγωγο? Ευπυρ?δων ?ω? τη Λεωφ?ρο Π?ρνηθο?
  17 Για το ανεξ?ρτητο σ?στημα φυσικο? αερ?ου ΑΣΦΑ Αλεξανδρο?πολη? ο προ?πολογισμ?? αν?ρχεται στα 165,9 εκατ. ευρ? και?
  18 Και για το ?ργο διασ?νδεση? τη? Κρ?τη? με το ΕΣΜΗΕ (Φ?ση ΙΙ, Διασ?νδεση Κρ?τη? - Αττικ??) ο προ?πολογισμ?? αγγ?ζει τα 394 εκατ. ευρ?.
  Μεγ?λα ?ργα με αναμεν?μενη ενεργοπο?ηση (δημοπρ?τηση) εντ?? του ?του?:?
  1 Το ?ργο για την ηλεκτροκ?νηση, σηματοδ?τηση-τηλεδιο?κηση, τηλεπικοινων?ε? και ETCS L1 στην υφιστ?μενη μον? Σιδηροδρομικ? Γραμμ? Λ?ρισα-Β?λο? με αναβ?θμιση τη? Σιδηροδρομικ?? Γραμμ?? στο τμ?μα ΣΣ Λατομε?ου - ΒΙΠΕ - ΣΣ Β?λου, ε?ναι προ?πολογισμο? 66 εκατ. ευρ?.?
  2 Προ?πολογισμο? 46 εκατ. ευρ? ε?ναι το ?ργο εγκατ?σταση? συστ?ματο? σηματοδ?τηση? και ETCS -Level 1 στη μον? σιδηροδρομικ? γραμμ? Θεσσαλον?κη-Ειδομ?νη (μ?σω τη? ν?α? παραλλαγ?? στο τμ?μα Πολ?καστρο - Ειδομ?νη) και αντικατ?σταση 37 αλλαγ?ν τροχι?? για τι? αν?γκε? τη? σηματοδ?τηση?.
  3 Για την κατασκευ? τη? Γραμμ?? 4 του Μετρ? Αθ?να? στο Τμ?μα ?λσο? - Βε?κου - Γουδ?, ο προ?πολογισμ?? ε?ναι 400 εκατ. ευρ?.?
  4 Στα 117 εκατ. ευρ? αν?ρχεται ο προ?πολογισμ?? τη? κατασκευ?? ν?α? διπλ?? σιδηροδρομικ?? γραμμ?? Αθ?να? (ΣΚΑ)-Π?τρα? στο τμ?μα Ροδοδ?φνη - ΡΙΟ (Επιδομ?, Ηλεκτροκ?νηση, Σηματοδ?τηση).
  5 Προ?πολογισμο? 41 εκατ. ευρ? ε?ναι ο σταθμ?? Αθην?ν (Β’ φ?ση) και σ?νδεση με το Μετρ?.
  6 Για την προμ?θεια λεωφορε?ων Αθ?να? - Θεσσαλον?κη? ?χουν προ?πολογιστε? 100 εκατ. ευρ?
  7 Και ?101 εκατ. ευρ? για τη συλλογ?, επεξεργασ?α αστικ?ν λυμ?των του Δ?μου Μαραθ?να και δι?θεση - επαναχρησιμοπο?ηση επεξεργασμ?νων εκρο?ν.
  Στη λ?στα των 40 μεγ?λων ?ργων περιλαμβ?νονται και 15 μεγ?λα ?ργα που βρ?σκονται σε εξ?λιξη, προ?πολογισμο? 3,008 δισ. ευρ? τα οπο?α ε?ναι τα εξ??:?
  Η κατασκευ? του τμ?ματο? Λαμ?α - Ξυνι?δα του αυτοκινητ?δρομου Κεντρικ?? Ελλ?δα? (Ε65), προ?πολογισμο? 325 εκατ. ευρ?
  Η επ?κταση του Μετρ? Θεσσαλον?κη? ?ω? Καλαμαρι? – Κ?ριε? εργασ?ε? και Προμ?θεια συρμ?ν - Φ?ση Β’, προ?πολογισμο? 304 εκατ. ευρ?
  Το Μετρ? Θεσσαλον?κη? Βασικ? Γραμμ? (?ργο 2) - Ολοκλ?ρωση Κατασκευ?? και Προμ?θεια Συρμ?ν - Φ?ση Β?, προ?πολογισμο? 470 εκατ. ευρ?
  Η επ?κταση του Μετρ? Αθ?να?, και συγκεκριμ?να το τμ?μα Χα?δ?ρι - Πειραι?? & Συρμο? του Μετρ? Αθ?να? - Ολοκλ?ρωση κατασκευ?? και θ?ση σε λειτουργ?α - Φ?ση Β?, προ?πολογισμο? 290 εκατ. ευρ?
  Η συλλογ?, μεταφορ?, επεξεργασ?α και δι?θεση ακ?θαρτων τη? περιοχ?? Κρωπ?α? - Παιαν?α? (Φ?ση Β’), προ?πολογισμο? 46 εκατ. ευρ?
  Η μον?δα επεξεργασ?α? απορριμμ?των και ΧΥΤΥ Αμαρ?ου, προ?πολογισμο? 32 εκατ. ευρ?
  Η επ?κταση του λιμ?νο? Πειραι? για την εξυπηρ?τηση τη? κρουαζι?ρα?, προ?πολογισμο? 114 εκατ. ευρ?
  Το ?ργο διασ?νδεση? τη? Κρ?τη? με το ΕΣΜΗΕ "ΦΑΣΗ Ι: Διασ?νδεση ΕΡ 150kV ονομαστικ?? ικαν?τητα? 2×200MVA Κρ?τη – Πελοπ?ννησο?", προ?πολογισμο? 127 εκατ. ευρ?
  Η ενεργειακ? αναβ?θμιση κατοικι?ν συνολικο?, προ?πολογισμο? 534 εκατ. ευρ?
  Η διασ?νδεση των Κυκλ?δων με το Ηπειρωτικ? Διασυνδεμ?νο Σ?στημα Υψηλ?? Τ?ση?, προ?πολογισμο? 135,61 εκατ. ευρ?
  Η σ?νταξη των προσωριν?ν κτηματολογικ?ν υποβ?θρων και η δημιουργ?α τη? κτηματογραφικ?? β?ση? δεδομ?νων αν?ρτηση? σε περιοχ?? τη? τ?ταρτη? γενι?? κτηματογραφ?σεων στην Ελλ?δα, προ?πολογισμο? 83,705 εκατ. ευρ?
  Η δημιουργ?α δικτ?ου νοσηλευτ?ν για τη λ?ψη δειγμ?των βιολογικο? υλικο? και νοσηλευτικ? βο?θεια στα ?ποπτα κρο?σματα Κορωνο?ο? κατο?κων, προ?πολογισμο? 10,7 εκατ. ευρ?
  Δρ?σει? προμ?θεια? εξοπλισμο? υγε?α? και δρ?σει? για την πρ?σληψη ιατρικο?, νοσηλευτικο? και υγειονομικο? προσωπικο? στι? μον?δε? υγε?α? σε κ?θε Περιφ?ρεια, προ?πολογισμο? 400 εκατ. ευρ?
  Πρακτικ? ?σκηση σπουδαστ?ν Ακαδημι?ν Εμπορικο? Ναυτικο? (Α.Ε.Ν.) επ? πλο?ου για την εκπλ?ρωση του Α’ θαλ?σσιου εκπαιδευτικο? ταξιδιο? του?, προ?πολογισμο? 39,2 εκατ. ευρ?
  Και η πρακτικ? ?σκηση τριτοβ?θμια? εκπα?δευση? προ?πολογισμο? 97,3 εκατ. ευρ?.

  Απ? Engineer, στο Ασφαλιστικ?-Φορολογικ?,,

  Αναδρομικ? απ? την 1η Ιανουαρ?ου του 2020 υποχρε?νονται οι επιχειρ?σει? και οι ελε?θεροι επαγγελματ?ε?, να ενημερ?σουν τα ηλεκτρονικ? του? βιβλ?α που θα τηρο?νται πλ?ον στο Taxisnet στην ειδικ? πλατφ?ρμα My Data.
  Συγχρ?νω?, για τι? συναλλαγ?? του?,?μετ? την 20? Ιουλ?ου 2020?και αν?λογα με την κατηγορ?α στην οπο?α αν?κουν αλλ? και το αν επ?λεξαν ?χι π?ροχο,?υποχρε?νονται να ενημερ?νουν τα βιβλ?α του? σε πραγματικ? χρ?νο, αμ?σω? με την ?κδοση του παραστατικο?.
  Πρ?κειται για ?να φιλ?δοξο εγχε?ρημα το οπο?ο αποσκοπε? στην?π?ταξη τη? φοροδιαφυγ??, αφο? ο κ?κλο? εργασι?ν των επιχειρ?σεων, θα καταγρ?φεται ?μεσα στο taxisnet και θα ε?ναι?ε?κολε? οι διασταυρ?σει? και οι φορολογικο? ?λεγχοι.
  Με κοιν? απ?φαση του υφυπουργο? Οικονομικ?ν?Απ?στολου Βεσυρ?πουλου?και του διοικητ? τη? ΑΑΔΕ?Γι?ργου Πιτσιλ?,?ορ?ζονται οι διαδικασ?ε? ενημ?ρωση των e-βιβλ?ων, καθ?? και το χρονοδι?γραμμα εφαρμογ?? του εγχειρ?ματο?.
  Π?τε και π??
  Σε ?τι αφορ? στου? χρ?νου? διαβ?βαση? των στοιχε?ων στην εφαρμογ? My Data, αυτο? καθορ?ζονται κατ? περ?πτωση στο ?ρθρο 5 τη? απ?φαση? το οπο?ο προβλ?πει τα ακ?λουθα:
  1.?Τα δεδομ?να των εκδιδ?μενων λογιστικ?ν στοιχε?ων, που αφορο?ν σε ?σοδα απ? χονδρικ?? συναλλαγ??, ανεξαρτ?τω? τη? υποχρ?ωση? ? μη υποβολ?? δ?λωση? Φ.Π.Α. απ? την οντ?τητα και του λογιστικο? συστ?ματο? (απλογραφικ?-διπλογραφικ?) που αυτ? τηρε?, διαβιβ?ζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ω? ακολο?θω?:
  α) Σε πραγματικ? χρ?νο, εφ?σον τα οριζ?μενα δεδομ?να διαβιβ?ζονται εκε?να των Παρ?χων Υπηρεσι?ν Ηλεκτρονικ?? Τιμολ?γηση?. Ειδικ? για τα δεδομ?να τιμολογ?ων, οι οντ?τητε? που χρησιμοποιο?ν τον τρ?πο αυτ?, δεν επιτρ?πεται να διαβιβ?ζουν δεδομ?να των παραστατικ?ν αυτ?ν με κ?ποιον απ? του? λοιπο?? τρ?που?.
  β)?Σε πραγματικ? χρ?νο, για τι? οντ?τητε? που διαβιβ?ζουν τα οριζ?μενα δεδομ?να που αφορο?ν σε προγρ?μματα διαχε?ριση? επιχειρ?σεων (εμπορικ? /λογιστικ?, ERP), που χρησιμοποιο?ν οι οντ?τητε? και διασυνδ?ονται με την Α.Α.Δ.Ε. μ?σω σχετικ?? διεπαφ??. Εξαιρετικ?, για το 2020, τα δεδομ?να διαβιβ?ζονται εντ?? π?ντε (5) ημερ?ν απ? την ?κδοση αυτ?ν και ?χι αργ?τερα απ? την εικοστ? (20η) ημ?ρα του επ?μενου μ?να εντ?? του οπο?ου εκδ?θηκαν.
  γ)?Μ?χρι την εικοστ? (20η) ημ?ρα του επ?μενου μ?να?εντ?? του οπο?ου εκδ?θηκαν, τα δεδομ?να που αφορο?ν οντ?τητε? οι οπο?ε? που διαβιβ?ζουν τα δεδομ?να μ?σω ειδικ?? φ?ρμα? καταχ?ρηση? τη? εφαρμογ?? των ηλεκτρονικ?ν βιβλ?ων που ε?ναι προσβ?σιμη μ?σω του διαδικτυακο? τ?που τη? Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικ? για τι? οντ?τητε? που:
  τηρο?ν απλογραφικ? λογιστικ? σ?στημα και δεν υπερβα?νουν τα ?ρια των ακαθ?ριστων εσ?δων, ?πω? αυτ? ορ?ζονται για την εφαρμογ? τη? περ?πτωση? β’ τη? παραγρ?φου 2 του ?ρθρου 38 του ν. 2873/2000. Τα ανωτ?ρω, για του? σκοπο?? τη? διαβ?βαση?, εξετ?ζονται στο τ?λο? κ?θε ημερολογιακο? ?του?, με β?ση τα ακαθ?ριστα ?σοδα, ?πω? αυτ? προκ?πτουν απ? την Πλατφ?ρμα myDATA, και ισχ?ουν καθ’ ?λη τη δι?ρκεια του επ?μενου ?του?, εντ?? του οπο?ου πραγματοποιε?ται η ηλεκτρονικ? διαβ?βαση. Εξαιρετικ?, για τα ?τη 2020 και 2021, τα ακαθ?ριστα ?σοδα προσδιορ?ζονται με β?ση τη δ?λωση φορολογ?α? εισοδ?ματο? φορολογικο? ?του? 2018 και 2019 αντ?στοιχα ? εκδ?δουν ?ω? και πεν?ντα (50) τιμολ?για π?ληση?, ανεξαρτ?τω? τηρο?μενου λογιστικο? συστ?ματο?, ?πω? το πλ?θο? αυτ?ν προκ?πτει απ? τα δεδομ?να που διαβιβ?στηκαν στην Πλατφ?ρμα myDATA μ?χρι το τ?λο? του προηγο?μενου ημερολογιακο? ?του?. Εξαιρετικ? για τα ?τη 2020 και 2021, λαμβ?νεται υπ?ψη μ?νο το πλ?θο? των τιμολογ?ων, με β?ση τι? υποβληθε?σε? καταστ?σει? φορολογικ?ν στοιχε?ων πελατ?ν, σ?μφωνα με την απ?φαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (Β’ 179)?και για τα δεδομ?να που αφορο?ν διαδικασ?α τη? αυτοτιμολ?γηση? ? τη διαδικασ?α τη? αν?θεση? τιμολ?γηση?) διαβιβ?ζονται, κατ? περ?πτωση, ε?τε: α)?Απ? την ?δια την οντ?τητα ? εξουσιοδοτημ?νο λογιστ?,
  β)?Απ? το λ?πτη, κατ? τη διαδικασ?α τη? αυτοτιμολ?γηση? και των περιπτ?σεων τη? παραγρ?φου 4 του παρ?ντο? ?ρθρου,
  γ)?Απ? τον Π?ροχο Υπηρεσι?ν Ηλεκτρονικ?? Τιμολ?γηση? και
  δ)?Απ? τον τρ?το, στην περ?πτωση αν?θεση? τιμολ?γηση?.
  2.?Τα δεδομ?να των λογιστικ?ν στοιχε?ων, που αφορο?ν σε ?σοδα απ? λιανικ?? συναλλαγ??, διαβιβ?ζονται στο χρ?νο που ορ?ζεται, αν? περ?πτωση, στην παρ?γραφο 1 του παρ?ντο? ?ρθρου. Ειδικ? για τι? οντ?τητε? που ?χουν υποχρ?ωση απευθε?α? διασ?νδεση? των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. τα δεδομ?να διαβιβ?ζονται στον χρ?νο που ορ?ζει η κε?μενη νομοθεσ?α.
  3.?Στι? περιπτ?σει? α? ?ω? και ε? τη? παραγρ?φου 4 του ?ρθρου 4, η διαβ?βαση πραγματοποιε?ται ?ω? την ημερομην?α υποβολ?? τη? οικε?α? δ?λωση? Φ.Π.Α., αν?λογα με το λογιστικ? σ?στημα που τηρε? ο λ?πτη? (απλογραφικ?-διπλογραφικ?). Στην περ?πτωση στ? τη? ?δια? ω? ?νω παραγρ?φου, κατ? την οπο?α ο εκδ?τη? δεν τηρε? την υποχρ?ωση τη? ηλεκτρονικ?? διαβ?βαση? των δεδομ?νων εντ?? των τιθ?μενων προθεσμι?ν, η διαβ?βαση απ? το λ?πτη πραγματοποιε?ται εντ?? δ?ο (2) μην?ν απ? τη λ?ξη τη? προθεσμ?α? υποβολ?? τη? δ?λωση? Φ.Π.Α. των τηρο?ντων απλογραφικ? λογιστικ? σ?στημα.
  4.?Οι οριζ?μενε? απ? την παρο?σα εγγραφ?? τακτοπο?ηση? εσ?δων/εξ?δων διαβιβ?ζονται ?ω? την υποβολ? τη? δ?λωση? φορολογ?α? εισοδ?ματο?, με εξα?ρεση τι? εγγραφ?? μισθοδοσ?α?, τα δεδομ?να των οπο?ων διαβιβ?ζονται ?ω? την υποβολ? τη? δ?λωση? για την απ?δοση του σχετικο? παρακρατο?μενου φ?ρου.
  5.?Ω? ημερομην?α διαβ?βαση? και επιτυχο?? ηλεκτρονικ?? καταχ?ρηση? στην Α.Α.Δ.Ε. των δεδομ?νων που ορ?ζονται με την παρο?σα, λαμβ?νεται η ημερομην?α χορ?γηση? του Μοναδικο? Αριθμο? Καταχ?ρηση? (Μ.ΑΡ.Κ.). Για τα παραστατικ? που διαβιβ?ζονται μ?σω απευθε?α? διασ?νδεση? των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. η ημερομην?α διαβ?βαση? και επιτυχο?? καταχ?ριση? προκ?πτει απ? το πληροφοριακ? σ?στημα των Φ.Η.Μ.
  Π?τε ε?ναι υποχρεωτικ? τα e-βιβλ?α
  Η χρ?ση των e-βιβλ?ων ε?ναι υποχρεωτικ?, σε χρ?νου? αν?λογα με την κατηγορ?α στην οπο?α αν?κει η επιχε?ρηση. Σ?μφωνα με την απ?φαση το χρονοδι?γραμμα εφαρμογ?? ε?ναι το ακ?λουθο:
  Απ? την 20/07/2020 διαβιβ?ζονται υποχρεωτικ? στην ψηφιακ? πλατφ?ρμα myData τα δεδομ?να τη? σ?νοψη? εσ?δων καθ?? και τα δεδομ?να τη? σ?νοψη? εξ?δων σε περ?πτωση αυτοτιμολ?γηση?, των λογιστικ?ν στοιχε?ων που εκδ?δονται απ? την ημερομην?α αυτ? και μετ? μ?σω Παρ?χων Υπηρεσι?ν Ηλεκτρονικ?? ?κδοση? Στοιχε?ων.? Απ? την 20/07/2020 ?διαβιβ?ζεται προαιρετικ? ο αντ?στοιχο? χαρακτηρισμ?? εσ?δων καθ?? και ο αντ?στοιχο? χαρακτηρισμ?? εξ?δων σε περ?πτωση αυτοτιμολ?γηση?, των δεδομ?νων που εκδ?δονται απ? 20/07/2020 και μετ? μ?σω Παρ?χων Υπηρεσι?ν Ηλεκτρονικ?? ?κδοση? Στοιχε?ων. Απ? την 01/10/2020 διαβιβ?ζονται υποχρεωτικ? στην ψηφιακ? πλατφ?ρμα myData τα δεδομ?να τη? σ?νοψη? και ο χαρακτηρισμ?? εσ?δων και εξ?δων των λογιστικ?ν στοιχε?ων που εκδ?δονται απ? την ημερομην?α αυτ? και μετ?, με του? λοιπο?? τρ?που? διαβ?βαση? π?ραν των Παρ?χων Υπηρεσι?ν Ηλεκτρονικ?? ?κδοση? Στοιχε?ων. ?ω? την 31/12/2020 διαβιβ?ζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομ?να τη? σ?νοψη? και οι χαρακτηρισμο? εσ?δων, καθ?? και τα δεδομ?να τη? σ?νοψη? και ο χαρακτηρισμ?? εξ?δων σε περ?πτωση αυτοτιμολ?γηση?, που αφορο?ν σε λογιστικ? στοιχε?α που ?χουν εκδοθε? απ? την 01/01/2020 ?ω? και την 30/09/2020, ?κτο? απ? τα δεδομ?να που οι οντ?τητε? διαβ?βασαν προγεν?στερα σ?μφωνα με την περ?πτωση α? ανωτ?ρω. Ειδικ? στην περ?πτωση μη τ?ρηση? τη? υποχρ?ωση? διαβ?βαση? δεδομ?νων απ? τον Εκδ?τη των παραπ?νω περιπτ?σεων που διενεργε?ται ?ω? 31/12/2020, αυτ? διαβιβ?ζονται απ? το Λ?πτη απ? 01/01/2021 ?ω? και 28/02/2021. Ο Εκδ?τη? δ?ναται να αποδεχθε? και να χαρακτηρ?σει τι? εν λ?γω συναλλαγ?? ?ω? 31/03/2021. ?ω? την 28/02/2021 διαβιβ?ζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομ?να τη? σ?νοψη? και οι χαρακτηρισμο? εξ?δων, καθ?? και οι χαρακτηρισμο? εσ?δων σε περ?πτωση αυτοτιμολ?γηση?, που αφορο?ν σε λογιστικ? στοιχε?α που ?χουν εκδοθε? απ? την 01/01/2020 ?ω? και την 30/09/2020, ?κτο? απ? τα δεδομ?να που οι οντ?τητε? διαβ?βασαν προγεν?στερα σ?μφωνα με την περ?πτωση α? ανωτ?ρω. Ειδικ? για τι? εγγραφ?? μισθοδοσ?α? η διαβ?βαση των δεδομ?νων για το χρονικ? δι?στημα απ? 01/01/2020 ?ω? 30/09/2020 διενεργε?ται ?ω? την 31/12/2020. Το πλ?ρε? κε?μενο τη? απ?φαση? ΥΠΟΙΚ & ΑΑΔΕ ε?ναι?εδ?

  Απ? Engineer, στο Ασφαλιστικ?-Φορολογικ?,,

  Φορολογικ? κ?νητρα δ?νει το υπουργε?ο Οικονομικ?ν στι? επιχειρ?σει? για να εκδ?δουν αποκλειστικ? με ηλεκτρονικ? τρ?πο τα τιμολ?γι? του? και να τα διαβιβ?ζουν στην ΑΑΔΕ στην ψηφιακ? πλατφ?ρμα myDATA.
  Για ?σε? επιχειρ?σει? επιλ?ξουν ω? τρ?πο ?κδοση? των παραστατικ?ν του? την ηλεκτρονικ? τιμολ?γηση μ?σω Παρ?χου ηλεκτρονικ?? ?κδοση? στοιχε?ων και ξεκιν?σουν απ? τι? 20 Ιουλ?ου να στ?λνουν τα στοιχε?α του? στην ΑΑΔΕ ?κερδ?ζουν με?ωση του χρ?νου παραγραφ?? των φορολογικ?ν υποθ?σεων κατ? 1 ? 2 χρ?νια, εξπρ?? επιστροφ?? φ?ρων αλλ? και μεγαλ?τερε? εκπτ?σει? απ? τα ακαθ?ριστα ?σοδα.
  Τα κ?νητρα για την εφαρμογ? για τη? ηλεκτρονικ?? τιμολ?γηση? περιλαμβ?νονται σε τροπολογ?α του?υπουργε?ου?Οικονομικ?ν?η οπο?α κατατ?θηκε στο νομοσχ?διο για τι? μικροπιστ?σει?. Σ?μφωνα με τη ν?α δι?ταξη για τι? επιχειρ?σει? που επιλ?γουν την ηλεκτρονικ? τιμολ?γηση μ?σω οποιουδ?ποτε Παρ?χου για τα φορολογικ? ?τη μ?χρι και το ?το??2022:
  Περιορ?ζεται κατ? 1 ? 2 ?τη κατ? περ?πτωση, η προβλεπ?μενη πενταετ?α,?εντ?? τη? οπο?α? η Φορολογικ? Διο?κηση μπορε? να προβε? σε ?κδοση πρ?ξη? διοικητικο?, εκτιμ?μενου ? διορθωτικο? προσδιορισμο? φ?ρου. Συγκεκριμ?να ο χρ?νο? παραγραφ? για τον εκδ?τη του τιμολογ?ου περιορ?ζεται σε τρ?α χρ?νια? για τον λ?πτη σε τ?σσερα χρ?νια. Μει?νεται απ? 90 σε 45 ημ?ρε??ο χρ?νο? εντ?? του οπο?ου η φορολογικ? διο?κηση εξετ?ζει τα αιτ?ματα επιστροφ?? φ?ρου τα οπο?α αφορο?ν το φορολογικ? ?το? ? τα φορολογικ? ?τη, για τα οπο?α οι εκδ?τε? επιλ?γουν και εφαρμ?ζουν αποκλειστικ? την ηλεκτρονικ? τιμολ?γηση. Αποσβ?νεται πλ?ρω? στο ?το? πραγματοπο?ησ?? τη? προσαυξημ?νη κατ? ποσοστ? 100%?η δαπ?νη για την αρχικ? προμ?θεια τεχνικο? εξοπλισμο? και λογισμικο? που απαιτε?ται για την εφαρμογ? τη? ηλεκτρονικ?? τιμολ?γηση?. Το μ?τρο ισχ?ει για του? εκδ?τε?. Προσαυξ?νεται κατ? ποσοστ? 100%?η δαπ?νη για την παραγωγ?, διαβ?βαση και ηλεκτρονικ? αρχειοθ?τηση ηλεκτρονικ?ν τιμολογ?ων για το πρ?το ?το? ?κδοση? των παραστατικ?ν π?ληση? μ?σω ηλεκτρονικ?? τιμολ?γηση?, που αναγνωρ?ζεται προ? ?κπτωση απ? τα ακαθ?ριστα ?σοδα απ? επιχειρηματικ? δραστηρι?τητα. Τα??κ?νητρα?παρ?χονται για τα φορολογικ? ?τη που αρχ?ζουν απ? την?1η Ιανου?ριου 2020?και μετ? και χορηγο?νται απ? το πρ?το ?το?, στο οπο?ο εφαρμ?ζεται η ηλεκτρονικ? τιμολ?γηση, μ?χρι και το φορολογικ? ?το? 2022.
  Χρονοδι?γραμμα
  Σημει?νεται ?τι η αν?πτυξη του ?ργου τη? διαβ?βαση? δεδομ?νων στην?πλατφ?ρμα των Ηλεκτρονικ?ν Βιβλ?ων - myDATA θα γ?νει σε στ?δια, ?στε να δοθε? αναγκα?ο? χρ?νο? προσαρμογ?? στην ηλεκτρονικ? επικοινων?α των επιχειρ?σεων με τα πληροφοριακ? συστ?ματα τη? ΑΑΔΕ.
  Για ?σε??επιχειρ?σει??επιλ?ξουν ω? τρ?πο ?κδοση? των παραστατικ?ν του? την ηλεκτρονικ? τιμολ?γηση μ?σω Παρ?χου, η δυνατ?τητα ηλεκτρονικ?? διαβ?βαση? δεδομ?νων των παραστατικ?ν εσ?δων ξεκιν?ει την 20? Ιουλ?ου 2020. Για τι? επιχειρ?σει? που δεν θα επιλ?ξουν την ηλεκτρονικ? τιμολ?γηση μ?σω Παρ?χου και εκδ?δουν τα παραστατικ? του?, ε?τε χειρ?γραφα ε?τε ηλεκτρονικ? με χρ?ση προγραμμ?των διαχε?ριση? επιχειρ?σεων (εμπορικ?/λογιστικ?, ERP), η υποχρ?ωση διαβ?βαση? των δεδομ?νων των παραστατικ?ν εσ?δων ξεκιν?ει απ? την 1η Οκτωβρ?ου 2020. Απ? την 1η Οκτωβρ?ου 2020 ξεκιν?ει η διαβ?βαση των στοιχε?ων λιανικ??.?? Για τα στοιχε?α λιανικ?? που εκδ?δονται χωρ?? την υποχρ?ωση χρ?ση? ταμειακ?? μηχαν??, προβλ?πεται η διαβ?βαση αν? στοιχε?ο λιανικ?? π?ληση? απ? την 1ηΙανουαρ?ου 2021. Απ? την 1ηΟκτωβρ?ου 2020 ξεκιν?ει η ηλεκτρονικ? διαβ?βαση των χαρακτηρισμ?ν των παραστατικ?ν που λαμβ?νουν ?λε? οι επιχειρ?σει? (?ξοδα)που εκδ?δονται απ? την ημερομην?α αυτ? και μετ?. Μ?χρι την 31ηΔεκεμβρ?ου 2020,οι επιχειρ?σει? πρ?πει να διαβιβ?σουν δεδομ?να ?λων των παραστατικ?ν εσ?δων? που εξ?δωσαν, απ? την 1ηΙανουαρ?ου 2020 και μ?χρι την ημερομην?α πρ?τη? διαβ?βαση?, Μ?χρι την 28ηΦεβρουαρ?ου 2021,οι επιχειρ?σει? πρ?πει να διαβιβ?σουν του? χαρακτηρισμο?? για τα παραστατικ? εξ?δων? που ?λαβαν και εκδ?θηκαν απ? την 1ηΙανουαρ?ου 2020 ?ω? και την 30? Σεπτεμβρ?ου 2020.

  Απ? Engineer, στο Επικαιρ?τητα,,

  Ν?α δεδομ?να και στι? οικοδομ?? δημιουργε? το πλ?νο για την αν?πτυξη τη? ηλεκτροκ?νηση?, για την εγκατ?σταση φορτιστ?ν για τον ανεφοδιασμ? των ηλεκτρικ?ν οχημ?των, ο οπο?ο? π?ρα απ? τα δημ?σια προσβ?σιμα σημε?α φ?ρτιση? που θα κατασκευαστο?ν, θα γ?νεται και στα ιδιωτικ? π?ρκινγκ, κατ? καν?να τι? νυχτεριν?? ?ρε? που το ?χημα δεν θα χρησιμοποιε?ται.
  Το νομοσχ?διο το υπουργε?ου Περιβ?λλοντο? και Εν?ργεια? για την ηλεκτροκ?νηση, που τ?θηκε την περασμ?νη εβδομ?δα σε δημ?σια διαβο?λευση, προσδιορ?ζει το πλα?σιο για την εγκατ?σταση των φορτιστ?ν τ?σο στα παλι? ?σο και στα ν?α κτ?ρια. Στ?χο? τη? ηγεσ?α? του υπουργε?ου ε?ναι να προχωρ?σουν παρ?λληλα η διε?σδυση τη? ηλεκτροκ?νηση? με την αν?πτυξη των αναγκα?ων υποδομ?ν (αφο? το ?να ε?ναι προ?π?θεση του ?λλου). Αλλ? και να δημιουργηθο?ν οι προ?ποθ?σει? για μεγιστοπο?ηση του οφ?λου? των χρηστ?ν ηλεκτρικ?ν οχημ?των, οι οπο?οι εκτ?? απ? το χαμηλ?τερο κ?στο? χρ?ση? θα μπορο?ν και να συμμετ?χουν στην αγορ? ρε?ματο? πουλ?ντα? ηλεκτρικ? εν?ργεια απ? τη μπαταρ?α του αυτοκιν?του, σε ?ρε? αιχμ?? αν δεν το χρησιμοποιο?ν και φορτ?ζοντα? την μπαταρ?α τι? ?ρε? χαμηλ?? ζ?τηση? (π.χ. το βρ?δυ) ?ταν οι τιμ?? ε?ναι χαμηλ?τερε?.
  ?πω? επεσ?μανε ο υπουργ?? Περιβ?λλοντο? και Εν?ργεια? Κωστ?? Χατζηδ?κη? ?η ηλεκτροκ?νηση δεν ε?ναι μ?δα, ε?ναι ν?ο? οικολογικ?? τρ?πο? μετακιν?σεων. Η κυβ?ρνηση θ?λει να οδηγ?σει και σε αυτ?ν τον τομ?α την χ?ρα μα? στην πρωτοπορ?α τη? Ευρ?πη?. Περιμ?νουμε τη συμμετοχ? ?λων και ιδια?τερα των ν?ων, καθ?? δεν μιλ?με μ?νο για αυτοκ?νητα, αλλ? και για δ?κυκλα και για ποδ?λατα. Μαζ? μπορο?με να δημιουργ?σουμε τι? προ?ποθ?σει? για πρ?σινε? μεταφορ?? στην Ελλ?δα?.
  Σ?μφωνα με τι? ρυθμ?σει? του νομοσχεδ?ου:-Στα ν?α κτ?ρια (νοο?νται ?σα θα κατασκευαστο?ν με οικοδομικ?? ?δειε? που θα εκδοθο?ν μετ? το Μ?ρτιο του 2021) θα εγκαθ?στανται υποχρεωτικ? υποδομ? (καλωδι?σει? κλπ.) για εγκατ?σταση φορτιστ?ν στι? θ?σει? στ?θμευση?. Στα κτ?ρια κατοικι?ν με περισσ?τερε? απ? δ?κα θ?σει? στ?θμευση?, η υποδομ? θα κατασκευ?ζεται με την προοπτικ? να εγκατασταθο?ν φορτιστ?? σε ?λε? τι? θ?σει? στ?θμευση?. Στα κτ?ρια μικτ?? χρ?ση? με περισσ?τερε? απ? δ?κα θ?σει? στ?θμευση?, η πρ?βλεψη (που απορρ?ει και απ? την Κοινοτικ? νομοθεσ?α) ε?ναι για ?να φορτιστ? αν? π?ντε θ?σει? στ?θμευση?
  -Στα υφιστ?μενα κτ?ρια (με οικοδομικ? ?δεια ω? την 1η Μαρτ?ου 2021) οι ρυθμ?σει? προβλ?πουν τα εξ??:
  1.Με σ?μφωνα γν?μη τη? απ?λυτη? πλειοψηφ?α? των συνιδιοκτητ?ν μπορε? να εγκαθ?σταται ξεχωριστ? κοιν?χρηστη παροχ? η οπο?α θα επιτρ?πει την τοποθ?τηση φορτιστ?ν.
  2.Ο ιδιοκτ?τη? ? δικαιο?χο? αποκλειστικ?? χρ?ση? χ?ρου στ?θμευση? μπορε? με δικ?? του δαπ?νε? να εγκαθιστ? την υποδομ? καλωδ?ωση? και το φορτιστ?, ο οπο?ο? θα τροφοδοτε?ται απ? ιδι?κτητη παροχ? ρε?ματο?. Η εγκατ?σταση θα γ?νεται με απλ? γνωστοπο?ηση προ? τον διαχειριστ? του κτιρ?ου, ωστ?σο η γενικ? συν?λευση μπορε? να εναντιωθε? με απ?φαση τη? απ?λυτη? πλειοψηφ?α? των ιδιοκτητ?ν (τουλ?χιστον πεντακ?σια ?να χιλιοστ? (501/1000).
  3. Σε υφιστ?μενα κτ?ρια στα οπο?α γ?νονται εργασ?ε? ανακα?νιση? τοποθετο?νται οι υποδομ?? που προβλ?πονται για τα ν?α κτ?ρια (πρ?βλεψη για φορτιστ?? σε ?λε? τι? θ?σει? στ?θμευση? ? σε αναλογ?ε? 1/5 και 1/10) εκτ?? αν το κ?στο? εγκατ?σταση? των καλωδ?ων και των φορτιστ?ν υπερβα?νει το 7 % του συνολικο? κ?στου? τη? ανακα?νιση? του κτιρ?ου.
  4. Σε υφιστ?μενα κτ?ρια που δεν προορ?ζονται για κατοικ?α και διαθ?τουν περισσ?τερε? απ? ε?κοσι θ?σει? στ?θμευση?, εγκαθ?σταται υποχρεωτικ? τουλ?χιστον μ?α θ?ση στ?θμευση? με σημε?ο επαναφ?ρτιση? αν? ε?κοσι θ?σει? στ?θμευση? ?ω? την 1η.1.2023.

  Απ? Engineer, στο Εργασιακ?,,

  Για την εφαρμογ? των διατ?ξεων τη? περ. ε’ τη? παρ. 2 του ?ρθρου 100 του ν.3852/2010 (Α’ 87), ?πω? τροποποι?θηκε και ισχ?ει με το ν.4690/2020,?καταρτ?ζεται ηλεκτρονικ? μητρ?ο Μηχανικ?ν αν? Περιφ?ρεια/Περιφερειακ? εν?τητα με μ?ριμνα τη? Ελληνικ?? Εταιρε?α? Τοπικ?? Αν?πτυξη? και?Αυτοδιο?κηση? Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) , μ?σω των οπο?ων θα αντλε? του??συνεργ?τε? που κατ? περ?πτωση απαιτο?νται για την υποστ?ριξη των τεχνικ?ν?υπηρεσι?ν των Ο.Τ.Α. και των υπηρεσι?ν δ?μηση?. Η κατ?ρτιση του Μητρ?ου γ?νεται αν? Περιφ?ρεια/Περιφερειακ? εν?τητα και αν? κλ?δο ειδικ?τητα? και?ε?δο? ?ργων του Μηχανικο?.
  Στο ανωτ?ρω πλα?σιο και προκειμ?νου να διασφαλ?ζεται η τ?ρηση των αρχ?ν?τη? διαφ?νεια?, τη? μη δι?κριση? και τη? δημοσι?τητα?, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.?αναλαμβ?νει να συγκροτ?σει και να τηρε? με συστηματικ? και πλ?ρω??τεκμηριωμ?νο τρ?πο το Ηλεκτρονικ? Μητρ?ο Μηχανικ?ν μ?σω των οπο?ων θα?αντλε? του? συνεργ?τε? που κατ? περ?πτωση απαιτο?νται για την εκτ?λεση των??ργων/δρ?σεων.
  Βασικ? προ?π?θεση για την ?νταξη του υποψ?φιου στο Ηλεκτρονικ? Μητρ?ο?Μηχανικ?ν τη? Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αποτελε? η εγγραφ? του στο Μητρ?ο Μελετητ?ν?(Μ.Μ.) του Υπουργε?ου Μεταφορ?ν και Υποδομ?ν. Π?ραν αυτο?, η ?νταξη στο?Μητρ?ο μπορε? να προ?ποθ?τει και ?λλα προσ?ντα τα οπο?α θα αναφ?ρονται?ρητ? στην α?τηση εκδ?λωση ενδιαφ?ροντο?.
  Επιπλ?ον προσ?ντα του υποψηφ?ου, ?πω? ιδια?τερη επαγγελματικ? εμπειρ?α,?μεταπτυχιακο? τ?τλοι σπουδ?ν, δημοσιε?σει?, κλπ, θα λαμβ?νονται υπ?ψη κατ??τη διαδικασ?α συγκριτικ?? αξιολ?γηση? και επιλογ?? συνεργατ?ν για την?αξιοπο?ησ? του? στι? συγκεκριμ?νε? δρ?σει? τη? Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.?
  Η διαδικασ?α υποβολ?? αιτ?σεων γ?νεται με πλ?ρω? αυτοματοποιημ?νο τρ?πο?μ?σω τη? ηλεκτρονικ?? εφαρμογ?? του Ηλεκτρονικο? Μητρ?ου Μηχανικ?ν?τη? Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η εν λ?γω εφαρμογ? λειτουργε? μ?σω του διαδικτ?ου και δ?νει?τη δυνατ?τητα σε κ?θε ενδιαφερ?μενο να δημιουργ?σει το δικ? του λογαριασμ?, δια του οπο?ου θα ?χει τη δυνατ?τητα τ?ρηση? στοιχε?ων?βιογραφικο? σημει?ματο? και υποβολ?? τη? α?τηση του στο εν λ?γω μητρ?ο.
  Ειδικ?τερα, για την ?νταξη συνεργατ?ν στο Μητρ?ο, οι ω? ?νω υποβληθε?σε??αιτ?σει? εξετ?ζονται απ? Ειδικ? Επιτροπ? τη? Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Δομ? Λειτουργ?α??του Μητρ?ου), η οπο?α συνεδρι?ζει σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα και?εισηγε?ται προ? τη Διο?κηση τη? εταιρ?α? την ?γκριση ? απ?ρριψη των?αιτ?σεων. Η Διο?κηση τη? Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. λαμβ?νει την σχετικ? απ?φαση, η οπο?α?αρχειοθετε?ται και εισ?γεται στην ηλεκτρονικ? εφαρμογ?, παρ?χοντα? ?τσι τη?δυνατ?τητα σε κ?θε υποψ?φιο συνεργ?τη να ενημερωθε?, μ?σω του?προσωπικο? του λογαριασμο?, για την κατ?σταση τη? α?τησ?? του.
  Η επιλογ? συνεργατ?ν για την αν?θεση τη? εκτ?λεση? ?ργου για λογαριασμ??τη? Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Α.Ε. γ?νεται με ευθ?νη τη? επιτροπ?? που συγκροτε?ται με?απ?φαση του Διοικητικο? Συμβουλ?ου τη? Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Για τον σκοπ? αυτ?, η?επιτροπ? αναζητ? στο αντ?στοιχο Μητρ?ο του? ενταγμ?νου? σε αυτ??συνεργ?τε? που διαθ?τουν τα κατ?λληλα προσ?ντα, διενεργε? συγκριτικ??αξιολ?γηση μεταξ? των υποψηφ?ων και διερευν? τη διαθεσιμ?τητ? του? για την?εκτ?λεση του ?ργου. Στη συν?χεια τεκμηρι?νει την επιλογ? του και εισηγε?ται στη Διο?κηση, η οπο?α λαμβ?νει την απ?φαση για την αν?θεση τη? εκτ?λεση??του ?ργου.
  Μετ? τα παραπ?νω, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. καλε? ?λου? του? ενδιαφερ?μενου??Μηχανικο?? που διαθ?τουν τα απαρα?τητα προσ?ντα, να προχωρ?σουν:
  στην υποβολ? ηλεκτρονικ?? α?τηση? στο αντ?στοιχο Μητρ?ο που?περιλαμβ?νει και τη σ?νταξη σ?ντομου ηλεκτρονικο? βιογραφικο??σημει?ματο? στην δ?λωση των περιφερειακ?ν ενοτ?των που ο μελετητ?? επιθυμε??να δραστηριοποιηθε? στη ηλεκτρονικ? υποβολ? σκαναρισμ?νου του πτυχ?ου μελετητ? στο?Μητρ?ο Μελετητ?ν (Μ.Μ) του Υπουργε?ου Μεταφορ?ν και Υποδομ?ν,??που βεβαι?νεται η τ?ξη του Μελετητικο? πτυχ?ου, η ?δρα του?μελετητ?, και οι κατηγορ?ε? των μελετ?ν που ο Μηχανικ?? μ?λο? του?Μητρ?ου δ?ναται να υλοποιε? στην ηλεκτρονικ? υποβολ? σκαναρισμ?νου αναλυτικο? βιογραφικο??σημει?ματο? που θα συνοδε?εται απο σκαναρισμ?να πτυχ?ο, μεταπτυχιακ? τ?τλο (εφ?σον υπ?ρχει),διδακτορικ? (εφ?σον υπ?ρχει). Οι αιτ?σει? εκδ?λωση? ενδιαφ?ροντο? θα αξιολογηθο?ν σε χρ?νο που θα?επιλ?ξει η εταιρ?α, προκειμ?νου ο ενδιαφερ?μενο? να ενταχθε? στο αντ?στοιχο?Μητρ?ο τη? Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
  Για την ε?σοδ? σα? στην εφαρμογ? του Ηλεκτρονικο? Μητρ?ου τη? Ε.Ε.Τ.Α.Α.?πατ?στε στο σ?νδεσμο: https://www.eetaa.gr/mitrwa-mixanikwn και?ακολουθ?στε τη? παρεχ?μενε? οδηγ?ε?.
  Δε?τε αναλυτικ? την πρ?σκληση εδ?:?https://www.eetaa.gr/mitrwa-mixanikwn/22062020_prosklisis_v5.pdf

  Απ? Engineer, στο Χρηματοδοτ?σει?,,

  Πρ?σκληση εκδ?λωση? ενδιαφ?ροντο? για την υποβολ? Αιτ?σεων συμμετοχ?? στο Πρ?γραμμα ?Εκπ?νηση Τοπικ?ν Πολεοδομικ?ν Σχεδ?ων (ΤΠΣ)?, με αποδ?κτε???λου? του? Δ?μου??τη? Χ?ρα?, εξ?δωσε ο Υφυπουργ?? Περιβ?λλοντο? & Εν?ργεια?, Δημ?τριο? Οικον?μου.
  Υπογραμμ?ζουμε ?τι?προθεσμ?α?υποβολ?? Αιτ?σεων Δ?μων ε?ναι η?10η?Ιουλ?ου.
  Σκοπ?? του Προγρ?μματο? ε?ναι η ταχε?α ολοκλ?ρωση των ΤΠΣ?για το σ?νολο των Δημοτικ?ν Ενοτ?των (Δ.Ε.) τη? Χ?ρα?,?ο?τω? ?στε, μ?σω αυτ?ν, να θεσμοθετηθο?ν σχ?δια χρ?σεων γη? για ?λη την Επικρ?τεια. Τα ΤΠΣ συνιστο?ν το 1ο επ?πεδο του πολεοδομικο? σχεδιασμο?, και το πιο σημαντικ?, δεδομ?νου ?τι σε αυτ? το επ?πεδο καθορ?ζονται οι χρ?σει? γη? και οι ?ροι δ?μηση? κ?θε Δ.Ε.
  Η?χρηματοδ?τηση?του Προγρ?μματο? θα καλυφθε? απ? π?ρου? του Ταμε?ου Αν?καμψη? ?/και π?ρου? του Ταμε?ου Παρακαταθηκ?ν & Δανε?ων και τη? Ευρωπα?κ?? Τρ?πεζα? Επενδ?σεων και?η αποπληρωμ? του θα γ?νει απ? το Υπουργε?ο?Περιβ?λλοντο? & Εν?ργεια? (μ?σω του Προγρ?μματο? Δημοσ?ων Επενδ?σεων). Συνεπ??,?οι Δ?μοι?δεν?θα ?χουν κ?ποια οικονομικ? επιβ?ρυνση.
  Η?υλοπο?ησητου Προγρ?μματο? θα ε?ναι?σταδιακ??και θα προωθηθε? κατ? ?φ?σει? αν?θεση? μελετ?ν?,?καθεμ?α?απ? τι? οπο?ε? θα περιλαμβ?νει περ?που?200 μελ?τε?, ?ω? ?του καλυφθο?ν ?λε? οι Δ.Ε. τη? Χ?ρα?. Οι μελ?τε? τη? 1η?φ?ση? των αναθ?σεων αναμ?νεται να προκηρυχθο?ν εντ?? του Σεπτεμβρ?ου 2020 και οι επ?μενε? φ?σει? θα ενεργοποιο?νται σε δι?στημα 6 μην?ν, περ?που, απ? την προηγο?μενη, με στ?χο την ολοκλ?ρωση του σχεδιασμο? σε ?λη τη Χ?ρα μ?σα σε μια 6ετ?α.
  Λ?γω τη? σταδιακ?? υλοπο?ηση? του Προγρ?μματο?,?οι Δ?μοι πρ?πει?κατ? την υποβολ? των Αιτημ?των?να κατατ?ξουν οι ?διοι τι? Δ.Ε. του?σε σειρ? προτεραι?τητα??με β?ση τι? ακ?λουθε? βαθμ?δε?:?(α)?πολ? υψηλ? προτεραι?τητα,?(β)?υψηλ? προτεραι?τητα,?(γ)?μ?ση προτεραι?τητα.Λαμβ?νοντα? υπ?ψη και τα Αιτ?ματα, το ΥΠΕΝ θα προτεραιοποι?σει τι? Δ.Ε. που θα ενταχθο?ν σε κ?θε φ?ση υλοπο?ηση? με β?ση συγκεκριμ?να κριτ?ρια που ορ?ζονται στην Πρ?σκληση.
  Τα?Αιτ?ματα των Δ?μωνθα ?χουν ω??επ?πεδο αναφορ?? τη Δ.Ε.και?θα περιλαμβ?νουν?(με μορφ? συνοπτικ?? Τεχνικ?? ?κθεση?):Κατ?ταξη τη? κ?θε Δ.Ε.σε μια απ? τι? 3 προαναφερθε?σε? βαθμ?δε? προτεραι?τητα? / Αναφορ? του βαθμο? ωρ?μανση? του πολεοδομικο? σχεδιασμο? 1ου επιπ?δου για την κ?θε Δ.Ε. / Σ?ντομη τεκμηρ?ωση για κ?θε Δ.Ε. τουλ?χιστον εν?? απ? τα κριτ?ρια / Σ?μφωνη γν?μη για την υποβολ? του αιτ?ματο? απ? το αρμ?διο συλλογικ? ?ργανο.
  Τα Αιτ?ματα, υπογεγραμμ?να απ? τον ν?μιμο εκπρ?σωπο του Δ?μου, θα υποβληθο?ν?μ?νο ηλεκτρονικ?, β?σει των οριζ?μενων στην Πρ?σκληση, στην οπο?α επιπλ?ον περιλαμβ?νεται?Πρ?τυπο Αιτ?ματο??και?Πρ?τυπο Τεχνικ?? ?κθεση?.
  Ω??ημερομην?α λ?ξη??τη? προθεσμ?α? υποβολ?? των Αιτημ?των εκδ?λωση? ενδιαφ?ροντο? για συμμετοχ? στο Πρ?γραμμα ορ?ζεται η?10η?Ιουλ?ου2020.
  ?Μπορε?τε να δε?τε το πλ?ρε? κε?μενο τη? Πρ?σκληση??ΕΔΩ

  Απ? Engineer, στο Επικαιρ?τητα,,

  Ανακοιν?θηκαν πρ?σφατα τα?στατιστικ? στοιχε?α απ? το Τεχνικ? Επιμελητ?ριο?τη? Ελλ?δο?, σχετικ? με την ?κδοση οικοδομικ?ν αδει?ν μ?σω του e-adeies μετ? απ? εν?μιση χρ?νο λειτουργ?α? του. Σ?μφωνα με τα στοιχε?α αυτ? εκδ?θηκαν:
  4.298 οικοδομικ?? ?δειε? στην κατηγορ?α 1 (ελ?χθησαν απ? τι? Υ.ΔΟΜ) 704 οικοδομικ?? ?δειε? στην κατηγορ?α 2 (ελ?χθησαν απ? τι? Υ.ΔΟΜ) 8.223 οικοδομικ?? ?δειε? στην κατηγορ?α 3 (ΔΕΝ ελ?χθησαν απ? τι? Υ.ΔΟΜ) 56.400 Εγκρ?σει? Εργασι?ν Μικρ?? Κλ?μακα? (ΔΕΝ ελ?χθησαν απ? τι? Υ.ΔΟΜ). Συνολικ? δηλαδ? εκδ?θηκαν 69.625 οικοδομικ?? ?δειε??και το 92% εξ’ αυτ?ν εκδ?θηκαν χωρ?? να ελεγχθο?ν καθ?λου απ? τι? Υπηρεσ?ε? Δ?μηση?!?(παρ.3, ?ρθρο 36, ν.4495/17, ΦΕΚ 1843/Β’/2020, ΦΕΚ 4520/Β’/2018).
  ?Η απολ?τω? επιτυχημ?νη λειτουργ?α και τα οφ?λη που προκ?πτουν για την οικονομ?α, την αν?πτυξη και τι? επενδ?σει?? ?για τι? 100.000 οικοδομικ?? ?δειε? που ?χουν διεκπεραιωθε? ηλεκτρονικ??,?ε?ναι ο απολογισμ?? του ΤΕΕ στο δελτ?ο τ?που, που συνοδε?εται με τα ε?σημα που αποτυπ?νονται στην ?κθεση Doing Business τη? Παγκ?σμια? Τρ?πεζα?.
  Απ? την πρ?τη στιγμ? δηλ?σαμε ?τι χαιρετ?ζουμε τον εκσυγχρονισμ? τη? Δημ?σια? Διο?κηση?, αρκε? αυτ?? να μη γ?νεται σε β?ρο? του Δομημ?νου Περιβ?λλοντο? και του Δημοσ?ου Ελ?γχου. Οι τραγικ? υποστελεχωμ?νε? Υπηρεσ?ε? Δ?μηση? (?πω? και ?λε? οι Δημ?σιε? Τεχνικ?? Υπηρεσ?ε?) λειτουργο?ν εδ? και χρ?νια χωρ?? την απαρα?τητη υλικοτεχνικ? υποδομ? (υπολογιστ??, εκτυπωτ??, προγρ?μματα, κλπ), με τη συνεχ? π?εση και τριβ? με το κοιν?, χωρ?? καμ?α σ?γχρονη επιμ?ρφωση. Στη δε λ?στα του ΤΕΕ υπ?ρχουν και ΥΔΟΜ που υπ?ρχουν μ?νο στα χαρτι? μια και ουδ?ποτε στελεχ?θηκαν!
  Στι? δηλ?σει? του ο πρ?εδρο? του ΤΕΕ τ?νισε ?τι:??οι υπηρεσ?ε? ελ?γχουν και διεκπεραι?νουν ηλεκτρονικ? τα αιτ?ματα, με τι? ?δειε? να εκδ?δονται ηλεκτρονικ? και με πλ?ρη διαφ?νεια σε κ?θε στ?διο τη? διαδικασ?α?. ?λοι οι εμπλεκ?μενοι πλ?ον γνωρ?ζουν σε ποιο σημε?ο βρ?σκεται η κ?θε υπ?θεση και κ?θε β?μα για την ?κδοση μια? ?δεια? ?χει χαρτογραφηθε? και παρακολουθε?ται. Κ?ποιοι ε?δαν αυτ?ν την μεταρρ?θμιση επιφυλακτικ?, αλλ? πλ?ον νομ?ζω ?τι ?λοι βλ?πουν πω? ε?ναι αποτελεσματικ??.
  Τα στοιχε?α που παρουσι?σαμε παραπ?νω με σαφ?νεια δε?χνουν ?τι?οι Υπηρεσ?ε? Δ?μηση? ΔΕΝ ελ?γχουν και ΔΕΝ διεκπεραι?νουν, απλ? οι οικοδομικ?? ?δειε? εκδ?δονται στο ?νομ? του?!
  Β?σιμα συνεπ?? φοβ?μαστε ?τι η ?διαφ?νεια? και η ?επιτ?χυνση? των διαδικασι?ν στην ?κδοση των οικοδομικ?ν αδει?ν οδηγε? στην ακ?ρωση του ελ?γχου, μια και ο Ιδι?τη? Μηχανικ?? μελετ?, αυτοελ?γχεται και εκδ?δει μ?νο? του την οικοδομικ? ?δεια στην πλειον?τητα των περιπτ?σεων (κατηγορ?α 3 και ΕΕΜΚ). Προφαν??, αν δεν ελ?γχει? επαρκ?? ο χρ?νο? μει?νεται. Και χωρ?? να συνυπολογ?σουμε και την πολυδα?δαλη πολεοδομικ? νομοθεσ?α που πρ?πει ΟΛΟΙ να εφαρμ?ζουμε και κανε?? δε μπα?νει στον κ?πο να κωδικοποι?σει και να απλοποι?σει.
  Και αν ?χουμε λ?θο? και δεν υπ?ρχει καν?να θ?μα, γιατ? τ?τε το ΥΠΕΝ δεν εκδ?δει την Υπουργικ? Απ?φαση του ?ρθρου 38, παρ. 4 του ν. 4495/17,?για 30% δειγματοληπτικ? ?λεγχο των οικοδομικ?ν αδει?ν τη? κατηγορ?α? 3 απ? τι? ΥΔΟΜ;?Απ? το Ν?μο προβλεπ?ταν ?τι θα εκδιδ?ταν μετ? απ? 2 μ?νε?, (?τοι απ? τον 12ο του ’17).?Και, γιατ? το ΤΕΕ δεν πι?ζει προ? αυτ? την κατε?θυνση; Π?τε θα γ?νουν αυτο? οι ?λεγχοι που θα αποδε?ξουν την ορθ?τητα των εκδοθ?ντων αδει?ν; Μ?πω? η καθυστ?ρηση οδηγε? με μαθηματικ? ακρ?βεια στην ακ?ρωση τη? πρ?βλεψη? αυτ??, λ?γω ?υπερβολικο? φ?ρτου εργασ?α??;
  Το ?διο ακριβ?? ισχ?ει και με τι? ?τακτοποι?σει?? του Ν.4178 και του Ν.4495 που επ?ση? πρ?πει να ελεγθο?ν δειγματοληπτικ? και επ?ση? σκοπ?μω? καθυστερε? η σχετικ? πρ?βλεψη. ?πω? φ?νηκε μ?λιστα πρ?σφατα και με αφορμ? τη μελ?τη για το Μ?τι εντοπ?στηκαν συνολικ? 476 κτ?ρια τα οπο?α κρ?νονται ω? εντελ?? αυθα?ρετα, απ? τα οπο?α για ποσοστ? 37% υπ?ρχει υπαγωγ? στην τακτοπο?ηση αυθαιρ?των με το ν?μο 4495 /17 ? προηγο?μενου? ν?μου? τακτοπο?ηση? και για ποσοστ? 16% απ? το συνολικ? αριθμ? αυτ?ν των αυθαιρ?των υπ?ρχει κ?ποια? μορφ?? οικοδομικ? ?δεια. Περ?που το 40% των προ? κατεδ?φιση κτιρ?ων επισκευ?στηκε με ? χωρ?? ?δεια την τελευτα?α διετ?α.?Τα στοιχε?α αυτ? εξ αντικειμ?νου ανο?γουν θ?μα διερε?νηση? τη? νομιμ?τητα? των υπαγωγ?ν αυθαιρ?των κατασκευ?ν και τη? ?κδοση? οικοδομικ?ν αδει?ν που γ?νονται με ευθ?νη ιδιοκτητ?ν και ιδιωτ?ν μηχανικ?ν.
  Το ΤΕΕ και ο Πρ?εδρο? του οφε?λει να προασπ?ζει τα δικαι?ματα ?λων των μελ?ν του, αλλ? πρ?τιστα την προστασ?α τη? κοινων?α? και του περιβ?λλοντο?. Πω? αυτ? προασπ?ζονται ?ταν:
  η μη ελεγμ?νη οικοδομικ? ?δεια εν?χει τον κ?νδυνο να μην ε?ναι σ?ννομη, ?ρα, αφεν?? οι συν?δελφοι ιδι?τε? να ?χουν πειθαρχικ??, ποινικ?? και οικονομικ?? επιπτ?σει? και αφετ?ρου, οι δημ?σιοι μηχανικο? να δι?κονται για πρ?ξει? τη? διο?κηση? που ?μω? ΔΕΝ ?λεγξαν και δεν εξ?δωσαν οι ?διοι; ο εμπλεκ?μενο? πολ?τη? θα μπλ?ξει με ?να κυκε?να προστ?μων διατ?ρηση?, ? κατεδ?φιση?, αδυναμ?α μεταβ?βαση? τη? περιουσ?α? του αλλ? και ενδεχομ?νω? νομικ?ν συνεπει?ν; Θα ?χουν δημιουργηθε? μη αναστρ?ψιμε? βλ?βε? στο Δομημ?νο Περιβ?λλον και ενδεχομ?νω? μια ολ?κληρη ?ν?α γενι? αυθαιρ?των? αυτ? του Ν.4495/17, οπ?τε απ? το ?τ?λο? στην αυθα?ρετη δ?μηση? θα περ?σουμε ξαν? σε ν?ε? ρυθμ?σει? αυθαιρ?των; Οι κυβερν?σει? (παρο?σα και προηγο?μενε?), το ΥΠΕΝ (με ?λε? τι? πολιτικ?? ηγεσ?ε? του) και το ΤΕΕ ?χουν μεγ?λη ευθ?νη για την εξ?λιξη των παραπ?νω. Γιατ? οι ?επενδ?σει?, η αν?πτυξη και η οικονομ?α? που απαιτο?ν επιτ?χυνση οφε?λουν να σεβαστο?ν το περιβ?λλον και τι? διαδικασ?ε? δημοσ?ου ελ?γχου, αλλι?? θα οδηγηθο?με ξαν? σε τραγωδ?ε?.
  Η ΠΟ.ΕΜΔΥΔΑΣ διαβλ?ποντα? ?γκαιρα ?λα τα παραπ?νω, ε?χε καταθ?σει στο ΣτΕ α?τηση αναστολ?? και α?τηση ακ?ρωση? ειδικ? για την κατηγορ?α 3, που ?πω? αποδε?χθηκε αποτελε? την πλειοψηφ?α των ν?ων αδει?ν παρ? την επιχειρηματολογ?α του ΥΠΕΝ στο ΣτΕ. Για την α?τηση αναστολ?? το ΣτΕ αποφ?σισε επ? του παραδεκτο? του αιτ?ματ?? μα?, αλλ? και του ?ννομου συμφ?ροντ?? μα?, ?μω? δεν ?κανε δεκτ? την αναστολ?, λ?γω του σ?ντομου χρ?νου εκδ?καση? τη? α?τηση? ακ?ρωση?. ?μω? δεν ?κανε δεκτ? την α?τηση ακ?ρωση? δι?τι δεν ε?χαμε ω? ΠΟ.ΕΜΔΥΔΑΣ, ?ννομο συμφ?ρον!
  Οπ?τε,?αναζητο?με αυτ?ν που ?χει ?ννομο συμφ?ρον για να προσφ?γει στο ΣΤΕ και να κριθε? επιτ?λου? η Συνταγματικ?τητα των παραπ?νω.
  ?σω? τα δ?ση, οι παραλ?ε?, οι αρχαιολογικο? χ?ροι, οι περιοχ?? νατο?ρα, το περιβ?λλον γενικ?, ε?ναι οι ?χοντε? ?ννομο συμφ?ρον!
  Οι κυβερν?σει? που διαχρονικ? προασπ?ζουν το συμφ?ρον των μεγαλο – επενδυτ?ν και του κεφαλα?ου, αντιμετωπ?ζουν το Δημ?σιο ?λεγχο και του? Διπλωματο?χου? Μηχανικο?? ω? ?εμπ?διο? που πρ?πει να ξεπεραστε?. ?στε να γ?νουν ?λα ?ε?κολα?, ?γρ?γορα? και ?απορροφητικ??. Για αυτ? και οι Ν?μοι για το Περιβ?λλον, οι Ν?μοι για του? Αναπτυξιακο?? Οργανισμο?? και του? ιδι?τε? στου? ΟΤΑ, τα σχ?δια για ιδι?τε? επιβλ?ποντε? στα Δημ?σια ?ργα. Για το λ?γο αυτ? και δεν προχωρο?ν στη στελ?χωση των ΥΔΟΜ (εκκρεμο?ν ακ?μα οι σχετικ?? υπουργικ?? αποφ?σει? για στελ?χωση και λειτουργ?α ΥΔΟΜ και Παρατηρητηρ?ων) και διαιων?ζουν το καθεστ?? τη? διοικητικ?? υποστ?ριξη.
  ?σοι ?χουμε προτεραι?τητα την προστασ?α του Δημοσ?ου Συμφ?ροντο?, τη? κοινων?α? και του Περιβ?λλοντο? οφε?λουμε να αντισταθο?με.

  Απ? Engineer, στο Επικαιρ?τητα,,

  Αναρτ?θηκε στη Δια?γεια η απ?φαση του Υπουργε?ου Δικαιοσ?νη? για τον?καθορισμ??ωραρ?ου εξυπηρ?τηση? κοινο? στα ?μμισθα Υποθηκοφυλακε?α και τα? Κτηματολογικ? Γραφε?α Ρ?δου και Κω-Λ?ρου.
  Σ?μφωνα με την απ?φαση 27410οικ./17.6.2020, τροποποιε?ται?και ορ?ζεται?ω? ωρ?ριο εξυπηρ?τηση? κοινο? στα ?μμισθα Υποθηκοφυλακε?α και Κτηματολογικ? Γραφε?α Ρ?δου και Κω-Λ?ρου απ? τι??10.00 πμ ?ω? τι? 3.00 μμ?για χρονικ? δι?στημα τρι?ν (3) μην?ν, απ? την αν?ρτησ? τη? στο πρ?γραμμα ?ΔΙΑΥΓΕΙΑ?.
  Υπενθυμ?ζεται πω? με β?ση την?υπ’ αριθμ.?25672/12-3-2012?απ?φαση του Υπουργο? Δικαιοσ?νη??το ωρ?ριο εξυπηρ?τηση? κοινο? στα??μμισθα Υποθηκοφυλακε?α?και Κτηματολογικ? Γραφε?α Ρ?δου και Κω-Λ?ρου ?σχυε ω? εξ??:
  α) Παραλαβ? των προ? καταχ?ριση πρ?ξεων και αιτ?σεων απ? 8.30 - 13.00
  β) Παρ?δοση πιστοποιητικ?ν απ? 8.30 - 14.00
  γ) ?ρευνα των βιβλ?ων απ? 10.00 - 14.00

  Απ? Engineer, στο Επικαιρ?τητα,,

  Στα 120 δισ. ευρ? υπολογ?ζονται οι καταθ?σει? νοικοκυρι?ν με πολ? χαμηλ? επιτ?κια. Παρ?λληλα, οι επενδ?σει? σε κινητ?? αξ?ε?, μετοχ?? και ομ?λογα, απ? το ελληνικ? επενδυτικ? κοιν? υπολογ?ζεται χονδρικ? στα 30 δι?. ευρ?.
  Τα υψηλ? περιθ?ρια αν?πτυξη? τη? ελληνικ?? κεφαλαιαγορ?? και την δυνατ?τητα για τα αμοιβα?α κεφ?λαια να αποτελ?σουν ?να εξαιρετικ? χρηματοδοτικ? εργαλε?ο για την στ?ριξη των αξι?λογων ελληνικ?ν επιχειρ?σεων, δ?νοντα? παρ?λληλα στου? καταθ?τε? τη δυνατ?τητα να αξιοποι?σουν τι? αποταμιε?σει? του?, τ?νισαν μεταξ? ?λλων στελ?χη τη? 3Κ Investment Partners κατ? τη δι?ρκεια διαδικτυακ?? συζ?τηση?, που διοργαν?θηκε σ?μερα με συμμετοχ? με δημοσιογρ?φων του οικονομικο? και επιχειρηματικο? ρεπορτ?ζ.
  Τα στελ?χη τη? εταιρε?α? αν?φεραν πω? τα κ?ρια περιουσιακ? στοιχε?α στην Ελλ?δα ε?ναι τα ακ?νητα και οι καταθ?σει?, που στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? αποφ?ρουν μηδαμιν? εισ?δημα στου? κατ?χου? του?.
  Πιο συγκεκριμ?να, η συνολικ? αντικειμενικ? αξ?α τη? ακ?νητη? περιουσ?α? των Ελλ?νων προσεγγ?ζει το 1 τρι? ευρ?, εν? 120 δισ. ευρ? περ?που ε?ναι σε καταθ?σει? νοικοκυρι?ν με πολ? χαμηλ? επιτ?κια. Παρ?λληλα, οι επενδ?σει? σε κινητ?? αξ?ε?, μετοχ?? και ομ?λογα, απ? το ελληνικ? επενδυτικ? κοιν? υπολογ?ζεται χονδρικ? στα 30 δι?. ευρ?. Συνεπ??, η συμμετοχ? των Ελλ?νων στην κεφαλαιαγορ?, ε?ναι πολ? χαμηλ? και σε απ?λυτου? ?ρου? και σε σ?γκριση με την Ε.Ε. και ?λλε? χ?ρε? του ΟΟΣΑ.
  Οι ομιλητ?? τ?νισαν π?? η πανδημ?α και η κρ?ση χρ?ου? ?χουν δημιουργ?σει επενδυτικ?? ευκαιρ?ε? στην ελληνικ? αγορ? που κατ? τεκμ?ριο αγνοο?νται απ? την πλειον?τητα των επενδυτ?ν διεθν??. Ενδιαφ?ρον παρουσι?ζει το γεγον?? ?τι η διαρθρωτικ? βελτ?ωση τη? ελληνικ?? οικονομ?α? και των θεσμ?ν τη? δεν αντανακλ?ται, ακ?μα, στι? αποτιμ?σει? των ελληνικ?ν περιουσιακ?ν στοιχε?ων (π.χ. μετοχικ?? αξ?ε?), εν? η θεαματικ? υποχ?ρηση του ασφαλ?στρου κινδ?νου τη? χ?ρα?, ?πω? καταγρ?φεται στο τρ?χον επιτ?κιο του 10ετο?? ομολ?γου ελληνικο? δημοσ?ου (ΟΕΔ) δεν ?χει μετακυλιστε? στι? αποτιμ?σει? των ελληνικ?ν μετοχικ?ν αξι?ν. ?τσι, δι?φορα μ?τρα αποτ?μηση? αποτυπ?νουν ελκυστικ? επ?πεδα τιμ?ν για την ελληνικ? αγορ? μετοχ?ν σε σ?γκριση με τι? κ?ριε? διεθνε?? αγορ??.
  Η διαδικτυακ? συζ?τηση τη? 3KIP ?λαβε χ?ρα με αφορμ? τη συμπλ?ρωση 5 χρ?νων για το αμοιβα?ο κεφ?λαιο 3Κ Greek Value Μετοχικ? Εσωτερικο?. Το συγκεκριμ?νο προ??ν α?ξησε το ενεργητικ? του και απ?φερε εξαιρετικ?? επιδ?σει?.
  Συγκεκριμ?να, την περ?οδο 31/5/2015 – 31/5/2020 η απ?δοση του ?ταν +53,84%, κατακτ?ντα? με διαφορ? την 1η θ?ση στη σχετικ? κατηγορ?α, γεγον?? που αποτυπ?νεται στην τιμητικ? αξιολ?γηση 5 αστερι?ν, την υψηλ?τερη που αποδ?δει ο διεθν?? ο?κο? αξιολ?γηση? αμοιβα?ων κεφαλα?ων Morningstar.
  Κατ? τη δι?ρκεια τη? εκδ?λωση? ανακοιν?θηκε επ?ση? ?τι ο Τ?κη? Κανελλ?πουλο?, αναλαμβ?νει καθ?κοντα προ?δρου του Δ.Σ. τη? ‘3K Επενδυτικ? Εταιρε?α Α.Ε.’, αποκλειστικ?? μετ?χου τη? 3K Investment Partners. O κ. Κανελλ?πουλο? δ?λωσε: “Η σημεριν? δ?σκολη συγκυρ?α που προκ?πτει απ? τι? επιπτ?σει? τη? πανδημ?α? στην εγχ?ρια και διεθν? οικονομ?α και η ?νευ προηγουμ?νου κρ?ση χρ?ου? ?χουν δημιουργ?σει επενδυτικ?? ευκαιρ?ε? που μπορο?ν να αποφ?ρουν σημαντικ?? μακροπρ?θεσμε? αποδ?σει? – επενδ?σει? που παρ?λληλα στηρ?ζουν και τροφοδοτο?ν την ισχ? και τη δυναμικ? των υγι?ν ελληνικ?ν επιχειρ?σεων.”
  Ο Γε?ργιο? Κουφ?πουλο? Πρ?εδρο? Διοικητικο? Συμβουλ?ου, Διευθ?νων Σ?μβουλο? και Διευθυντ?? Επενδ?σεων τη? 3Κ Investment Partners, δ?λωσε σχετικ?: “Πολλ?? ελληνικ?? εταιρε?ε? βρ?σκονται προ? το παρ?ν εκτ?? του ενδιαφ?ροντο? αναλυτ?ν και θεσμικ?ν επενδυτ?ν. Η φιλοσοφ?α του 3Κ Greek Value Μετοχικ? Εσωτερικο? επικεντρ?νεται στον εντοπισμ? αυτ?ν των επιχειρ?σεων, στην αγορ? των μετοχ?ν του? σε ελκυστικ? τιμ? και στη διατ?ρηση τη? επ?νδυση? για μεγ?λα χρονικ? διαστ?ματα, αποφ?ροντα? ?τσι σημαντικ?? αποδ?σει?.”

  Απ? Engineer, στο Επικαιρ?τητα,,

  Α?ξηση τη? ζ?τηση? απ? το εξωτερικ? εμφαν?ζεται για τον μ?να Μ?ιο, σ?μφωνα με τον δε?κτη ζ?τηση? SDI, ο οπο?ο? διαμορφ?νεται απ? τον ?γκο αναζητ?σεων του Spitogatos. Πιο συγκεκριμ?να, οι επισκ?ψει? στη Νο.1 ελληνικ? ιστοσελ?δα αγγελι?ν ακιν?των απ? χρ?στε? που διαμ?νουν σε χ?ρε? του εξωτερικο? αν?βηκαν τον τελευτα?ο μ?να?κατ? 30% σε σχ?ση με π?ρυσι.??
  Για την ακρ?βεια, ω? επ? το πλε?στον, ακ?νητο στην Ελλ?δα ψ?χνουν κ?τοικοι απ? τη Γερμαν?α, το Ηνωμ?νο Βασ?λειο, τι? Η.Π.Α., την Κ?προ, την Αυστραλ?α, τη Γαλλ?α, την Ολλανδ?α, την Ελβετ?α και τον Καναδ? εν? οι 10 πιο δημοφιλε?? περιοχ?? για του? χρ?στε? απ? το εξωτερικ? ε?ναι η Γλυφ?δα, η Π?ρο?, η Σαντορ?νη, η Ρ?δο?, η Θεσσαλον?κη, η περιοχ? Κασσ?νδρα στη Χαλκιδικ?, η ευρ?τερη περιοχ? που συμπεριλαμβ?νει το Κολων?κι και τον Λυκαβηττ?, η Μ?κονο?, η Καβ?λα και η Σιθων?α Χαλκιδικ??.

  Μ?σα απ? ?ρευνα που διεξ?χθη στην ιστοσελ?δα σε 2.600 χρ?στε? απ? το εξωτερικ? που αναζητο?ν ακ?νητο στην Ελλ?δα, προκ?πτει ?τι το 69,5% προσβλ?πουν σε αγορ? κατοικ?α?, ?ναντι 14,8% που προσβλ?πουν σε ενοικ?αση, εν? το 8% αναζητο?ν οικ?πεδο για αγορ?, το 3,1% επαγγελματικ? ακ?νητο για αγορ?, το 0,6% επαγγελματικ? ακ?νητο για ενοικ?αση και ?να 4% λοιπ?? κατηγορ?ε?.

  ?


  Η συντριπτικ? πλειον?τητα των δυνητικ?ν αγοραστ?ν απ? το εξωτερικ? συνεχ?ζει ενεργ? την αναζ?τηση ακιν?του στην Ελλ?δα

  Πιο συγκεκριμ?να, μ?νο το 17% των χρηστ?ν που ερωτ?θηκαν αν θα προχωρ?σουν σε οποιαδ?ποτε εν?ργεια αγορ?? ? ενοικ?αση? ακιν?του, τε?νει προ? το να αναβ?λει την απ?φασ? του, εν? το υπ?λοιπο 83% που συνεχ?ζει ενεργ? την αναζ?τηση, καταν?μεται κυρ?ω? μεταξ? εκε?νων που ανησυχο?ν αλλ? δεν προτ?θενται να εγκαταλε?ψουν την ιδ?α (24%) και εκε?νων που αισθ?νονται πιο αισι?δοξοι και συνεχ?ζουν την αναζ?τηση (44%). Τ?λο?, το 13% δηλ?νει πω? η κατ?σταση δεν επηρε?ζει καθ?λου την απ?φασ? του?, εν? ?να 2% ε?χε ?δη προχωρ?σει σε εν?ργειε? κατ? τη δι?ρκεια τη? πανδημ?α?.

  Στο 17% των χρηστ?ν που κρ?νουν σκ?πιμο να αναβ?λουν την αγορ? ? ενοικ?αση ακιν?του, οι προβληματισμο? ποικ?λλουν: για το 48,3% των χρηστ?ν αυτ?ν κ?ριο? λ?γο? αναβολ?? ε?ναι η απειλ? μια? επικε?μενη? οικονομικ?? κρ?ση? που θα θ?σει σε κ?νδυνο το χρ?ο? του?, το 27,1% υποθ?τουν ?τι μπορε? να υπ?ρξει με?ωση τιμ?ν λ?γω τη? πανδημ?α?, το 18,6% ανησυχο?ν για τη σταθερ?τητα του εισοδ?ματ?? του?, εν? το 5,9% ?σων ενδιαφ?ρονται για αγορ? ακιν?του δεν πιστε?ουν ?τι θα π?ρουν στεγαστικ? δ?νειο.

  Σχετικ? με την προοπτικ? του? για την επ?μενη μ?ρα τη? οικονομ?α?, το 47,4% των χρηστ?ν αυτ?ν πιστε?ουν ?τι θα οδηγ?σει σε οικονομικ? ?φεση, το 23,1% πιστε?ουν ?τι θα υπ?ρξει οικονομικ? αν?πτυξη με αργ? β?ματα, κατ? 15,1% πιστε?ουν ?τι θα υπ?ρξει οικονομικ? ?νθηση με την επαν?ναρξη ?λων των δραστηριοτ?των, εν? ?να 14,4% πιστε?ουν ?τι θα υπ?ρξουν περιορισμ?νε? οικονομικ?? απ?λειε?.

  *Το 83% αφορ? του? χρ?στε? κατ? τη χρονικ? περ?οδο 30 Απριλ?ου ?ω? και 25 Μα?ου που συν?χισαν να μπα?νουν στο Spitogatos και να ψ?χνουν για ακ?νητο

  ?Π?ντα υπ?ρχε ενδιαφ?ρον στην περιοχ? απ? το εξωτερικ?, ιδια?τερα απ? την Κ?να, ?μω? αυτ? την περ?οδο ε?ναι σε ?φεση καθ?? υπ?ρχουν πρακτικ?? δυσκολ?ε? και κακ? ψυχολογ?α. Συμβ?λαια που ?ταν εν εξελ?ξει ?χουν παγ?σει, οι ενδιαφερ?μενοι αδυνατο?ν να κ?νουν πληρεξο?σια στα προξενε?α και το ενδιαφ?ρον ε?ναι περισσ?τερο ερευνητικ? παρ? ουσιαστικ?.?, δ?λωσε σχετικ? ο Αντ?νη? Ν?νο? του BROKERHOUSE Real Estate, στη Γλυφ?δα.

  Σ?μφωνα με τον Μαν?λη Ακ?λεστο του SCOPAS REAL ESTATE, στην Π?ρο ?η ζ?τηση απ? το εξωτερικ? ?χει επαν?λθει στα ?δια επ?πεδα με πριν την πανδημ?α και λαμβ?νουμε καθημεριν? αιτ?ματα με τα περισσ?τερα να προ?ρχονται απ? Ιταλ?α, Γαλλ?α, Ελβετ?α και Β?λγιο.?

  ?Το ενδιαφ?ρον απ? το εξωτερικ? για τη Ρ?δο παραμ?νει αμε?ωτο, κυρ?ω? απ? Αυστραλ?α, Αγγλ?α, Γερμαν?α, ΗΠΑ, Ιταλ?α και Σκανδιναβικ?? χ?ρε?. Τα αιτ?ματα μει?θηκαν το προηγο?μενο δι?στημα χωρ?? ?μω? να σταματ?σουν και εκτιμ?ται ?τι θα αυξηθο?ν περαιτ?ρω, καθ?? το νησ? ε?χε ελ?χιστα κρο?σματα.? δ?λωσε απ? την πλευρ? του ο Ανδρ?α? Κατσουλ?δη? του AKTA-Bee Real Estate, στη Ρ?δο.

  Τ?λο?, σ?μφωνα με τον Γι?ργο Τσιγαρ? των Halkidiki Properties Real Estate και Greek Properties Group ?παρατηρε?ται 15% α?ξηση σε αιτ?ματα ενδιαφ?ροντο? απ? το εξωτερικ? σε σχ?ση με π?ρυσι και 45% σε σχ?ση με το προηγο?μενο τρ?μηνο, για τη Χαλκιδικ? και τη Θεσσαλον?κη. Πιο συγκεκριμ?να, το ενδιαφ?ρον για Χαλκιδικ? ε?ναι πιο ?ντονο απ? Σερβ?α, Βουλγαρ?α και Β?ρεια Μακεδον?α, εν? για Θεσσαλον?κη μεγ?λη α?ξηση εμφαν?ζεται απ? το Ισρα?λ τη Βουλγαρ?α και τη Γερμαν?α?.

  ?Μετ? την πρ?σκαιρη με?ωση τι? πρ?τε? 2-3 εβδομ?δε? τη? πανδημ?α?, απ? το πρ?το δεκα?μερο του Απριλ?ου παρατηρ?σαμε μια σταθερ? α?ξηση τη? διεθνο?? επισκεψιμ?τητα? ?λων των ελληνικ?ν ιστοσελ?δων του δικτ?ου μα?, η οπο?α μ?χρι το Π?σχα ε?χε επαν?λθει στα προ πανδημ?α? επ?πεδα. Παρ?λληλα, τον Μ?ιο πραγματοποι?θηκε ιστορικ? υψηλ? τ?σο τη? εγχ?ρια?, ?σο και τη? διεθνο?? επισκεψιμ?τητ?? μα?.? δ?λωσε σχετικ? ο CEO του Spitogatos, Δημ?τρη? Μελαχροιν?? και συμπλ?ρωσε: ?Σημαντικ? ποσοστ? των χρηστ?ν απ? το εξωτερικ?, μα? ε?πε ?τι κ?νει περισσ?τερο ?ρευνα αγορ?? ?/και συζητ? με αγγελιοδ?τε?, καθ?τι για πρακτικο?? λ?γου? δεν μπορο?σε να προχωρ?σει σε επ?σκεψη ? συναλλαγ? λ?γω των περιοριστικ?ν μ?τρων. Ωστ?σο, και π?ραν τη? συγκεκριμ?νη? ?ρευνα?, ε?μαστε σε θ?ση να παρατηρο?με τη ζ?τηση και τι? τ?σει? τη? αγορ?? στο αρχικ? του? στ?διο και τα τωριν? δεδομ?να ε?ναι πολ? ενθαρρυντικ?. Αναμ?νουμε με ενδιαφ?ρον την εξ?λιξη τη? αυξημ?νη? αυτ?? ζ?τηση? και τι? ν?ε? ισορροπ?ε? που θα δημιουργηθο?ν στην αγορ?. Μπορο?με, ωστ?σο, να πο?με με βεβαι?τητα ?τι, με β?ση τα δεδομ?να μα?, αυτ? την περ?οδο ο κ?σμο? ψ?χνει περισσ?τερο απ? ποτ?.?

  Η ?ρευνα πραγματοποι?θηκε τον Μ?ιο του 2020 σε 2.600 χρ?στε? απ? το εξωτερικ? που αναζητο?ν ακ?νητο τον τελευτα?ο μ?να μ?σω του Spitogatos.gr, εκ των οπο?ων 68,4% ?νδρε? και 31,6% γυνα?κε?, ηλικ?α? 18-24 ετ?ν (3,6%), 25-34 ετ?ν (11,1%), 35-44 ετ?ν (20,5%), 45-54 ετ?ν (30,9%) και ?νω των 55 ετ?ν (34%).
  Πηγ?:?Spitogatos.gr

  Απ? Engineer, στο Περιβ?λλον,,

  ?να?τερ?στιο χαρτοκιβ?τιο?απ??συσκευασ?α τηλε?ραση??διακρ?νεται δ?πλα στον?πρ?σινο κ?δο με τα σκουπ?δια που δεν μπορο?ν να ανακυκλωθο?ν,?την ?ρα που το απορριμματοφ?ρο που συλλ?γει τα υλικ? συσκευασ?α? σταματ?ει σε?γειτονι? προαστ?ου τη? Θεσσαλον?κη?. Ο εργαζ?μενο? στην καθαρι?τητα πα?ρνει το χαρτοκιβ?τιο και το μεταφ?ρει, στον μπλε κ?δο με τα υλικ? συσκευασ?α?.
  Χωρ?? να ?χει εκπαιδευτε? για κ?τι τ?τοιο ? χωρ?? να το? ?χει ποτ? αυτ? ζητηθε?, ο ?διο? εργαζ?μενο?, ακολουθ?ντα? απλ?? την περιβαλλοντικ? του συνε?δηση, προσεγγ?ζει διπλαν? μπλε κ?δο στον οπο?ο ?χει τοποθετηθε? ?κατ? λ?θο?? σακο?λα με υπολε?μματα κουζ?να?. Χρησιμοποι?ντα? ?να ξ?λο καταφ?ρνει να την βγ?λει και να την ρ?ξει στον πρ?σινο κ?δο, για να μην αλλοιωθε? το περιεχ?μενο του μπλε κ?δου.
  Με την επ?κληση στην ?δια ατομικ? περιβαλλοντικ? συνε?δηση του καθεν??, προετοιμ?ζεται το τελευτα?ο χρονικ? δι?στημα η διαδικασ?α για την αποκομιδ? των οργανικ?ν υπολειμμ?των που αναμ?νεται να ξεκιν?σει στη Θεσσαλον?κη, τον Απρ?λιο του 2021. Ρ?λο - κλειδ? στο ταξ?δι του οργανικο? αποβλ?του θα ?χει το κ?θε νοικοκυρι?, το κ?θε σπ?τι, απ? το οπο?ο παρ?γονται οργανικ? υπολε?μματα, τα οπο?α, μ?λιστα, εκτιμ?νται στο 40 ?ω? και 50% ακ?μη των οικιακ?ν απορριμμ?των.
  Υπολε?μματα απ? φρο?τα, λαχανικ?, τσ?φλι αβγο?, κουκο?τσια ελι??, δημητριακ?, ρ?ζι αλε?ρι, χαρτ? κουζ?να? και χαρτοσακο?λε?, μαγειρεμ?νο κρ?α? ? ψ?ρι και ?λλα ζωικ? προ??ντα, ξηρο? καρπο? και τα περιβλ?ματ? του?, γαλακτοκομικ? προ??ντα καθ?? και κλαδ?ματα, φ?λλα, χ?μα, γκαζ?ν, ροκαν?δι, πριον?δι και στ?χτη απ? καυσ?ξυλα θα ακολουθο?ν πλ?ον μια ν?α διαδρομ?, εντελ?? διαφορετικ? απ? ?,τι ω? τ?ρα.
  Η πορε?α του οργανικο? υπολε?μματο?
  Την πορε?α του οργανικο? υπολε?μματο? περιγρ?φει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η προ?σταμ?νη του Τμ?ματο? Περιβαλλοντικ?ν Αδειοδοτ?σεων και Τεχνικ?ν Μελετ?ν του Φορ?α Διαχε?ριση? Στερε?ν Αποβλ?των, ΦΟΔΣΑ, Κεντρικ?? Μακεδον?α?, Ελ?νη Μπακιρτζ?. Αφο?, λοιπ?ν, κ?θε νοικοκυρι? συλλ?γει τα οργανικ? υπολε?μματ? του σε μια βιοδιασπ?μενη σακο?λα, αυτ? θα απορρ?πτεται στου? καφ? κ?δου?, που στι? αρχ?? του 2021 θα κ?νουν την εμφ?νισ? του? στου? δρ?μου? κ?θε περιοχ?? τη? Κεντρικ?? Μακεδον?α?.
  Θωρακισμ?νοι ?στε να κρατο?ν μακρι? απ? το περιβ?λλον στραγγ?σματα και οσμ??, θα αδει?ζουν σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα στα ειδικ? απορριμματοφ?ρα που θα τα μεταφ?ρουν στι? ΜΕΒΑ, τι? μον?δε? επεξεργασ?α? βιοαποβλ?των.
  Οι μον?δε? αυτ?? δεν ε?ναι απλ?? περιφραγμ?νε? εκτ?σει?. Ε?ναι στεγασμ?νε? δυναμικ?? βιομηχανικ?? εγκαταστ?σει?, ανοιχτο? ? κλειστο? τ?που, απ? τι? οπο?ε? δεν ξεφε?γουν οι οσμ??. Το απορριμματοφ?ρο που μεταφ?ρει τα οργανικ? υπολε?μματα εισ?ρχεται στη μον?δα και αδει?ζει το περιεχ?μεν? του στο χ?ρο υποδοχ??, σε μια πλατε?α απ? τσιμεντ?νιο δ?πεδο, εν? συλλ?γονται τα στραγγ?σματα. Εκε? προστ?θεται πριον?δι και τεμαχισμ?νο υπ?λειμμα απ? κλαδ?ματα και γκαζ?ν το οπο?ο λειτουργε? ω? επιταχυντ?? στη διαδικασ?α τη? αποσ?νθεση?.
  Το πριον?δι αναμειγν?εται επ?ση? με χ?μα, ακολουθε? η διαδικασ?α τη? αν?δευση? ?στε το με?γμα να αεριστε? σωστ? και η διαδικασ?α τη? αποδ?μηση? ξεκιν?ει, δ?νοντα? τη ?σκυτ?λη? στι? χημικ?? διεργασ?ε? για να κ?νουν τη δουλει? του?. Ο ?να? μικροοργανισμ?? εξουδετερ?νει τον ?λλον και ?τσι προκ?πτει το τελικ? προ??ν, ?να χρ?σιμο λ?πασμα.
  Εξειδικευμ?νοι επιστ?μονε? παρακολουθο?ν συγκεκριμ?νε? παραμ?τρου?, ?πω? η θερμοκρασ?α, η υγρασ?α, ο επαρκ?? αερισμ?? προκειμ?νου να προχωρο?ν στι? απαρα?τητε? παρεμβ?σει? για να εξασφαλ?σουν τη σωστ? σ?σταση και υγιεινοπο?ηση του με?γματο?.
  Αν?λογα με τη σ?σταση αυτ? και την τ?ρηση των οδηγι?ν απ? του? πολ?τε? σχετικ? με το τι μπα?νει μ?σα στον καφ? κ?δο, το λ?πασμα που προκ?πτει μπορε? να ποικ?λλει ω? προ? την ποι?τητα. Υψηλ?? ποι?τητα? λ?πασμα μπορε? να οδηγηθε? προ? π?ληση στην αγορ? ? προ? δι?θεση σε γεωπ?νου? και αγρ?τε? εν? ακ?μη και το χαμηλ?τερη? ποι?τητα? λ?πασμα μπορε? να διατεθε? δωρε?ν στο κοιν? για τη χρ?ση του σε καλλωπιστικ? φυτ?.
  Δεν πρ?πει να απορρ?πτονται στου? καφ? κ?δου? ?λα τα υλικ? συσκευασ?α?, ?πω? επ?ση? και οι φλο?δε? απ? τα εσπεριδοειδ? ? ωμ? υπολε?μματα επεξεργασ?α? κρ?ατο? και αλιευμ?των, γ?πε? τσιγ?ρων, τροφ?? και περιττ?ματα ζ?ων και γυαλιστερ? χαρτι?.
  Ο σχεδιασμ?? για του? καφ? κ?δου?
  Σ?μφωνα με τον σχεδιασμ? του ΦΟΔΣΑ Κεντρικ?? Μακεδον?α?, τα οργανικ? υπολε?μματα τη? Θεσσαλον?κη? θα υποδ?χονται οι ΜΕΒΑ που ?χουν σχεδιαστε? για το νομ?, εν? αντ?στοιχε? μον?δε? θα γ?νουν στην Ημαθ?α, το Κιλκ??, την Πιερ?α, την Π?λλα και τη Χαλκιδικ?. Στι? Σ?ρρε? λειτουργε? η Μον?δα Επεξεργασ?α? Απορριμμ?των μ?σα στην οπο?α υπ?ρχει διακριτ? γραμμ? για την επεξεργασ?α των βιοαποβλ?των.
  Παρ?λληλα, μ?σω τη? Περιφερειακ?? ?νωση? Δ?μων Κεντρικ?? Μακεδον?α? ?χει γ?νει προσπ?θεια για τη χρηματοδ?τηση τη? προμ?θεια? των καφ? κ?δων απ? το ΕΣΠΑ. Σ?μφωνα με την κ. Μπακιρτζ?, με την πρ?σφατη απ?φαση ?νταξη? αναμ?νεται εντ?? του 2021 να ?χει ολοκληρωθε? η προμ?θεια και η διανομ? 37.000 κ?δων, 48 απορριμματοφ?ρων και 37 κλαδοτεμαχιστ?ν στου? Δ?μου?. Οι ΜΕΒΑ θα ε?ναι ?τοιμε? στα τ?λη του 2021 εν?, αν στο μεταξ? χρειαστε?, ο ΦΟΔΣΑ θα υλοποι?σει μεταβατικ? λ?ση για τη διαχε?ριση των οργανικ?ν.
  Προ?π?θεση η ευαισθησ?α των πολιτ?ν
  Ανεξ?ρτητα απ? την πορε?α των διαδικασι?ν, η προ?σταμ?νη του Τμ?ματο? Περιβαλλοντικ?ν Αδειοδοτ?σεων και Τεχνικ?ν Μελετ?ν του ΦΟΔΣΑ, υπογραμμ?ζει: ?η επιτυχ?α του εγχειρ?ματο? εξαρτ?ται σε πολ? υψηλ? βαθμ? απ? τη δικ? μα? αφοσ?ωση στο αντικε?μενο αλλ? και απ? την ευσυνειδησ?α και την εκπα?δευση του κ?σμου?.
  ?Το πιο ισχυρ? κ?νητρο ε?ναι η αγ?πη για το περιβ?λλον, π?σο αναγκα?α ε?ναι πλ?ον η διαχε?ριση του οργανικο? υπολε?μματο? για το περιβ?λλον, ποιο ε?ναι το περιβ?λλον που επιθυμε? κ?ποιο? να αφ?σει στα παιδι? του?, τον?ζει.

  Απ? Engineer, στο Ασφαλιστικ?-Φορολογικ?,,

  Με απ?φαση του υπουργε?ου Οικονομικ?ν δ?θηκε παρ?ταση στην προθεσμ?α υποβολ?? φορολογικ?ν δηλ?σεων.
  Η ν?α προθεσμ?α ορ?ζεται μ?χρι τι??29?Ιουλ?ου 2020.?
  Παρ?λληλα, δεν αλλ?ζει η προθεσμ?α για την καταβολ? τη? πρ?τη? δ?ση? του φ?ρου εισοδ?ματο?, η οπο?α ε?ναι η 31η Ιουλ?ου 2020. Η κυβ?ρνηση ?χει ανακοιν?σει και θα προχωρ?σει και σε ?λλα μ?τρα διευκ?λυνση? των φυσικ?ν και νομικ?ν προσ?πων σε ?,τι αφορ? στην εξ?φληση των φορολογικ?ν του? υποχρε?σεων.
  Υπενθυμ?ζεται ?τι:
  Παρ?χεται ?κπτωση σε ποσοστ? 2% για την εφ?παξ καταβολ? του φ?ρου εισοδ?ματο? για τα φυσικ? πρ?σωπα. Η εξ?φληση του φ?ρου εισοδ?ματο? φυσικ?ν προσ?πων θα γ?νει σε 8 μηνια?ε? δ?σει?, αντ? 3 διμηνια?ων δ?σεων, που ?σχυε μ?χρι σ?μερα. Η εξ?φληση του φ?ρου εισοδ?ματο? νομικ?ν προσ?πων θα γ?νει σε 8 μηνια?ε? δ?σει?, αντ? των 6 μηνια?ων δ?σεων, που ?σχυε μ?χρι σ?μερα. Η εξ?φληση του ΕΝΦΙΑ θα γ?νει σε 6 μηνια?ε? δ?σει?, αντ? για 5 μηνια?ε? δ?σει?, που ?σχυε μ?χρι σ?μερα.
 • POPULAR NEWS

×
×
 • Create New...

星辰TXT免费下载

Χρησιμοποιο?με cookies για να βελτι?νουμε το περιεχ?μενο του website μα?. Μπορε?τε να τροποποι?σετε τι? ρυθμ?σει? των cookie, ? να δ?σετε τη συγκατ?θεσ? σα? για την χρ?ση του?.

星辰TXT免费下载,星辰TXT,星辰变txt下载
homeaboutnewsPartnerscontact
嫡女惊华免费重生嫡女很嚣张,5200嫡女倾华再世嫡女长媳txt下载瑾瑜免费完本小说嫡女
重生之嫡女虐渣手册笔趣阁侯门嫡女ok重生之锦绣嫡女魏贵妃嫡女重生王妃你够狠相府千金嫡女郡王妃免费阅读