Bobcat MEX R-Series
reklama
Bobcat MEX R-Series
reklama

JCB 220X SLC: Recenze

?Oproti minul?m generáciám je to obrovsk? posun dopredu. Ale pri?li s t?m neskoro. Ostatné zna?ky to majú u? desa? rokov,“ sděluje mi Kubo SK, majitel nejsledovaněj?ího slovenského kanálu o bagrech na YouTube. Oba jsme si 220X vyzkou?eli na JCB X-DAYS – Kubo na Slovensku, já v ?echách. Co v?echno ?ada X p?inesla do světa pásov?ch rypadel královské hmotnostní kategorie?

Vstup na stránky v?robc?

美国同性婚姻合法

PAKRA ZF-SERVIS s.r.o.

Autorizovan? servis ZF. Opravy p?evodovek a náprav, prodej ND.

Aktuální v?stavy

Intermasz
bautec 2020
ConExpo-Con/Agg

V?echny v?stavy ? 

美国同性婚姻合法

100 kolov?ch naklada?? Doosan pro spole?nost Cemex

Doosan Infracore Europe B.V. oznámila uzav?ení dohody se spole?ností CEMEX, jedním z p?edních dodavatel? stavebních materiál? na světě, o rekordní dodávce 100 kus? kolov?ch naklada??. Nové naklada?e budou dodány i v ?R.

V Mostě u? roste nová pobo?ka Kuhn - Bohemia

Do jednoho roku vyroste v Mostě nová pobo?ka spole?nosti KUHN-BOHEMIA - v?hradního distributora stavebních stroj? Komatsu v ?eské republice.

KOBEX Bohemia oficiálním dealerem stroj? Hidromek pro ?eskou republiku

Spole?nost KOBEX Bohemia s.r.o. se k 1. prosinci 2019 stala oficiálním dealerem stavebních, zemních a tě?ebních stroj? zna?ky Hidromek do ?eské republiky.

Spole?nost JCB slaví v?znamné v?ro?í v oboru naklada??

Spole?nost JCB letos slaví 50 let v?roby kolov?ch naklada?? – a hned rekordním objemem produkce.  Během oněch pěti dekád do?lo k neuvě?itelnému roz?í?ení nabídky v?robce, kter? zavedl ?adu ?pi?kov?ch technologií a získal si celosvětově silnou pozici v oboru naklada??.

Spole?nost NorWit oslavila se sv?mi zákazníky 25 let na trhu

Spole?nost NorWit, s.r.o. s v?hradním zastoupením pro prodej a servis ru?ně veden?ch stroj? BOMAG v ?eské republice, p?i p?íle?itosti svého 25letého v?ro?í, v zá?í uspo?ádala pro své zákazníky a partnery Dny otev?en?ch dve?í.

Oslavy 130 let pr?myslové ?koly v P?erově vyvrcholily odhalením pamětní desky ?otce bagr?“ Franti?ka Palíka

Jméno prvorepublikového vynálezce a konstruktéra Franti?ka Palíka, které dokázala komunistická ma?inerie vyhladit tak dokonale, ?e ho dnes nenajde ani Google, o?ilo v pátek 18. 10. 2019 na ?estném místě v budově ?koly, kde studoval.

Kovbojské p?est?elky o?ivily zákaznick? den Epiroc

Ve ?tvrtek 19. 9. 2019 proběhl Zákaznick? den spole?nosti Epiroc.

Do Autoservisu Petr Rada v Soběslavi nyní m??ete i s hydraulikou

Od leto?ního roku mají v?ichni u?ivatelé stavebních stroj? mo?nost nechat si odservisovat hydrauliku na stroji p?ímo od v?robce hydraulick?ch systém? Bosch Rexroth.

Zeppelin CZ slaví 50 let oficiálního zastoupení zna?ky Caterpillar na ?eském trhu

Je to u? p?l století, co na ?esk? (tehdy ?eskoslovensk?) trh p?i?ly ?luté stroje Caterpillar spole?ně se servisem na nejvy??í úrovni v?etně dodání náhradního dílu do druhého dne.

Nové kloubové sklápě?e Doosan s motory Stage V

Zna?ka Doosan uvádí na trh nové kloubové sklápě?e (ADT) DA30-7 a DA45-7 vyhovující po?adavk?m Stage V.

JCB vyrobilo prvních 50 elektrick?ch minirypadel

JCB p?episuje historii sériovou v?robou prvního plně elektrického minirypadla.

První elektrické rypadlo Bobcat sjí?dí z v?robní linky v Dob?í?i

Spole?nost Doosan Bobcat EMEA oznámila, ?e první jednotunová minirypadla E10e s nulov?m p?esahem (ZTS) a elektrick?m pohonem sjela z v?robní linky ve v?robním závodě Bobcat v Dob?í?i v ?eské republice.

Spole?nost Rokla GmbH koupila v?robce drticích a t?ídicích l?ic Hartl Crusher

27. ?ervna firma Rokla GmbH se sídlem v německém Langenburgu získala 100% podíl ve spole?nosti Hartl Engineering & Marketing GmbH.

Doosan uvádí nová mini rypadla splňující po?adavky Stage V

Spole?nost Doosan Construction Equipment roz?í?ila firemní sortiment mini rypadel uvedením 2 nov?ch model? splňujících po?adavky Stage V.

SMOLO Recycling s.r.o.

Firma SMOLO Recycling s.r.o. byla zalo?ena v prosinci roku 2016 a její obchodní ?innost zapo?ala v dubnu 2017. P?sobí p?edev?ím v oblasti severní Moravy a Slezska.

Caterpillar roz?i?uje typovou ?adu minir?padel o devět nov?ch model?

Spole?nost Caterpillar p?íchodem nové generace stroj? p?episuje pravidla v kategoriích minir?padel.

SE Equipment S45: Recenze

Rozhrnovací li?ta, srovnávací rám, rovnací trámec… to jsou r?zné názvy pro za?ízení, kterému ?védové ne?eknou jinak ne? avj?mningsbalk. Jedná se o ocelov? sva?enec, kter? se umis?uje pod naklápěcí rotátor, ale s jist?m omezením s ním lze pracovat i ve spojení s naklápěcí hlavou Powertilt.

Doosan DX350LC-7: Recenze

Kdy? u? jsme byli na p?edváděcí akci Doosanu v Bělicích, nemohli jsme nevyu?ít mo?nosti udělat za den několik recenzí. Proto k nedávné recenzi malého rypadla Doosan DX35z p?idáváme p?esně o jeden ?íseln? ?ád vy??í stroj. Tím je dospělé rypadlo Doosan DX350LC-7 vá?ící 35 tun.

Design z Brna: Smykov? naklada? s nosností do 1 t

Kdy? se ?ekne ?stav konstruování VUT v Brně, ka?d? si jistě p?edstaví in?en?rské projekty na vědecké úrovni. Ve vět?ině p?ípad? jdou proto mimo ná? i vá? zájem, by? jsou populaci i vědě u?ite?né.  Ob?as se ov?em najde student místního oboru Pr?myslov? design, kter? se zajímá o stavební stroje stejně jako my. Mezi takové lidi pat?í i Michael Weiser.

Doosan DX35z: Recenze

Dnes se podíváme na 3,5 tunové minirypadlo vyrobené jihokorejskou firmou Doosan Infracore. Na testování stroje nás továrna pozvala do kamenolomu Bělice u Prahy.

Od Poclainu k DHá?k?m: Díl 2

V minulém díle jsme kolové r?padlo TY45, vyráběné v licenci francouzského Poclainu, opustili v momentě, kdy se p?estalo v roce 1980 vyrábět ve slovenském závodu v Martině. Dnes budeme sledovat dal?í osud těchto populárních stroj?. Ur?itě ale bude také zajímavé podívat se na jeden unikátní projekt, spojen? s obdobím v?roby r?padla v Martině, a také na dobovou konkurenci.

Znáte největ?í dozer v?ech dob?

Kdy? se ?ekne největ?í dozer světa, vět?ina lidí si vybaví Caterpillar D11. Nicméně ten svoji první pozici dr?el jen krátce do p?edstavení Komatsu D475A a následně D575A. Ani ten v?ak není největ?í.

Smykem ?ízené naklada?e Caterpillar série D3: První foto

Spole?nost Caterpillar uvedla 16 nov?ch kolov?ch (SSL) a pásov?ch (CTL) smykem ?ízen?ch naklada?? série Cat? D3.

Aktuálně v odcizen?ch

Odcizen? stroj: p?íslu?enství, Furukava serie F hydrulické kladivo, r.v. 2010, v?r. ?. stroje 0000000
Popis: Bílá s modr?m potiskem
Datum odcizení: 12.9.2019.Místo odcizení: Nové Město nad Metují.
E-mail: dolansky.zdenek@seznam.cz
Telefon: 603482464
Dal?í kontakty: Zdeněk Dolansk? (zadáno 27.09.2019)
CAT 301.8 C a podvalník Agados Adam/S 66 2E51380
Odcizen? stroj: minirypadlo, CAT 301.8 C a podvalník Agados Adam/S 66 2E51380, r.v. 2011, v?r. ?. stroje CAT3018CAJSB06406
Popis: Odcizení CAT 301.8 a podvalníku na stavbě v Dobro?ovicích. Za informace vedoucí k nalezení odměna jistá!!!
Datum odcizení: 23.4.2019.Místo odcizení: Dobro?ovice.
E-mail: malek.luk@seznam.cz
Telefon: +420 603226398 (zadáno 24.04.2019)
Odcizen? stroj: jin? stroj..., vibra?ní pěch BOMAG BT 65/4, r.v. 2017, v?r. ?. stroje 101540562257

Datum odcizení: 21.6.2018.
Telefon: +420 602440511 (zadáno 22.06.2018)
CAT 246C
Odcizen? stroj: smykem ?ízen? naklada? kolov?, CAT 246C, r.v. 2011, v?r. ?. stroje JAY04633
Popis: V nedeli 5.2.2017 byl v Ivancicich u cerpaci stanice smer Ivancice z oploceneho arealu odcizen smykem rizeny nakladac CAT 246C. Projel plotem a po poli pokracoval smer Padochov. Nasledne byl spatren v obci Tetcice. Polepeny firemnim polepem BADIN. Za informace vedouci k nalezeni odmena 50.000, - K? telefon 777156747
Datum odcizení: 5.2.2017.Místo odcizení: Ivan?ice.
E-mail: radekbadin@seznam.cz
Telefon: +420 777156747
Dal?í kontakty: V nedeli 5.2.2017 byl v Ivancicich u cerpaci stanice smer Ivancice z oploceneho arealu odcizen smykem rizeny nakladac CAT 246C. Projel plotem a po poli pokracoval smer Padochov. Nasledne byl spatrev v obci Tetcice. Polepeny firemnim polepem BADIN. Za informace vedouci k nalezeni odmena 50.000,- K? telefon 777156747 (zadáno 06.02.2017)
Odcizen? stroj: traktor, Antonio Carraro S7X-800S, r.v. 2014, v?r. ?. stroje AC52144D8541108
Popis: Rudá s p?edním záva?ím po bocích
Datum odcizení: 19.srpna.2016.Místo odcizení: Dundalk.
E-mail: matula.ludovit@gmail.com
Telefon: +4210903348677
Dal?í kontakty: 004210315625187 (zadáno 26.09.2016)

Aktuálně v bazaru

MAN 23.422 odtahov? speciál - p?eprava stroj? a vozidel??
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám nákladní v?z,r.v. 1994,motohodin 402000,MAN 23.422 odtahov? speciál - p?eprava stroj? a vozidel??-Najeto 402000km-Analogov? tachograf (papírové kole?ko)-Vse v perfektním stavu a neponi?né-Klimatizace-Manuální p?evodovka 16x vp?ed a 2x vzad (p?lky) -Kabina vzduch-Měchy vzduch...
Cena 490 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: Bagriste@gmail.com
Telefon: +420 602603703
NEW HOLLAND B 115 JOYSTICKY + SVAHOVKA A 2 xPODKOPOV? L??CE-SUPER CENA!
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám rypadlonaklada?,r.v. 2008,motohodin 8000,,Hmotnost 9 t,8 000 mth,V PROVOZU OD ROKU 2010,JOYSTICKY ,teleskop,klapa?ka,vidle,4x4x4,rychloupína?,v?vody na HRK,TP,SPZ,v ceně svahovka a 2 x podkopová l?íce,SUPER CENA!!
Cena 690 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: matousek.v@volny.cz
Telefon: +420 603229110
Kontejner a míchací jednotka
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám jin? stroj...,r.v. 2000,motohodin 100,Kontejner a míchací jednotka ST750A + vodní ?erpadlo, Kontejner obsahuje za?ízením (míchací jednotka,rezervní nádr?,vodní ?erpadlo). Jedná se o míchací centrum na bentonit a v?plach pro vrta?ku, vněj?í rozměry kontejneru:délka: 605 cm, 260 cm v??ka...
Cena 150 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: matousek.v@volny.cz
Telefon: +420 731568628
Dal?í kontakty: www.stavebni-stroje.cz
MALOTRAKTOR WISCONSIN YUKON W 5000
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám traktor,r.v. 2009,motohodin 6200,Malotraktor WISCONSIN YUKON W 5000, hmotnost 1 600 kg, 6 250 mth, 4x4, 47 HP,hydraulické v?vody vp?edu i vzadu, závěs, ramena, zadní i p?ední náhon, hydraulická ?elní konzole, nezávislé topení, TP, SPZ, platná STK , Cena 190 000 K? + DPHMO?NO DOKOU...
Cena 190 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: matousek.v@volny.cz
Telefon: +420 731568628
Dal?í kontakty: WWW.STAVEBNI-STROJE.CZ
AUSA DEMPR
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám dempr,r.v. 2007,motohodin 1301,nosnost 1.5T
Cena 175 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: janajackson@seznam.cz
Telefon: 731487623
Dal?í kontakty: www.bagrymoravia.cz
BOMAG BMP 8500
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám válec,r.v. 2015,motohodin 268,plus dalkove ovladani
Cena 289 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: janajackson@seznam.cz
Telefon: 731487623
Dal?í kontakty: www.bagrymoravia.cz
JCB JS 130LC
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám pásové rypadlo,r.v. 2012,motohodin 6200,hydraulick? rychloupínak, 1xl?íce, v?vody na kladivo
Cena 819 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: janajackson@seznam.cz
Telefon: 731487623
Dal?í kontakty: www.bagrymoravia.cz
WACKER DPU 2045
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám lehká mechanizace,r.v. 2015,motohodin 555,160kg
Cena 44 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: janajackson@seznam.cz
Telefon: +420731487623
Dal?í kontakty: www.bagrymoravia.cz
CAT 305ECR
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám minirypadlo,r.v. 2014,motohodin 1550,1xlzice, rychloupinak
Cena 755 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: janajackson@seznam.cz
Telefon: +420 731487623
Dal?í kontakty: www.bagrymoravia.cz
TEREX TA1eh
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám dempr,r.v. 2015,motohodin 326,4x4
Cena 255 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: janajackson@seznam.cz
Telefon: +420 731487623
Dal?í kontakty: www.bagrymoravia.cz

美国同性婚姻合法

Uve?te prosím, co nejvíce charakterizuje Va?i ?innost:

66%
3%
3%
9%
4%
6%
2%
1%
5%
Celkem hlas?: 802

Fórum - nové p?íspěvky

Renomag
reklama
美国同性婚姻合法,问心绝,唐朝穿越指南
homeaboutnewsPartnerscontact
凤门嫡女仙鹤农家嫡女温暖重生古文嫡女无双相似的小说神医嫡女里面的襄王的下场重生名门嫡女百度文学
神医嫡女帝君请下嫁第2590嫡女风华妖孽邪王嫡女策权倾天下奇妙漫画嫡女风华.txt嫡女重生记半夏全文免费阅读