Super Sv?t / phpRS
V?echny ide?ly nepot?ebuj? jen k??dla, ale i m?sto, odkud by mohly vzl?tnout (Ernest Hemingway)


sipka Hlavn? menu

te?kaHlavn? str?nka
te?kaSeznam rubrik
te?kaDownload
te?kaWeblinks / Odkazy
te?kaAnkety
te?kaTOP 30
te?kaMySQL

te?kaphpRS: dokumentace
te?kaphpRS: community web
te?kaphpRS: f?rum
te?kaphpRS: Gallery

te?kaSnooker blog

te?kaRedak?n? str?nka
te?kaRoz???en? vyhled?v?n?
te?kaPersonalizace

te?kaReklama
te?kaInzerujte u n?s!

sipka Seznam rubrik


sipka ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je ofici?ln? partner phpRS projektu.

sipka Vyhled?v?n?


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka Kalend??

<< ?erven >>
Po?tSt?tP?SoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

sipka Reklama

Tane?n? orchestr Milana Reinberka a hudebn? skupina GARANT

www str?nky
Tel.: +420 775 931 666

sipka Reklama


sipka Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?? Luk??, 1998-2007


REDAKCE
Ji?? Luk?? - ??fredaktor

Redak?n? str?nka

RSS | Atom

sipka Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

t?ma

Tiskov? zpr?va -PHP -27. 03. 2017 - 2958 p?e?ten?


Po?et koment???: 0 |P?idat koment?? |Informa?n? e-mailVytisknout ?l?nek

Press

Zveme V?s na Datab?zov? sv?t 2008

Tiskov? zpr?va -Press -30. 10. 2008 - 26251 p?e?ten?

?est? ro?n?k nejv?znamn?j?? ?esk? ?ist? datab?zov? konference prob?hne ve ?tvrtek 13. listopadu 2008. Nosn?m t?matem jsou aktu?ln? trendyv datab?z?ch. Dnes v?m p?in???me definitivn? podobu programu a samoz?ejm? tak? mo?nost registrace. Stejn? jako v p?edchoz?ch letech i letos budev?e zcela zdarma.

Cel? zpr?va... |Po?et koment???: 1342 |P?idat koment?? |Informa?n? e-mail Vytisknout ?l?nek

Zaj?mavosti

Mal? velk? drobnosti ? Hledej, ?mudlo, hledej

Ji?? Luk?? -Zaj?mavosti -21. 12. 2007 - 31229 p?e?ten?

GSM telefon je super v?c a mus?m se p?iznat, ?e si ji? nedok??i sv?j ?ivot bez t?hle mal? mluv?c? a ob?as i vibruj?c? krabi?ky v?bec p?edstavit. Je sice pravda, ?e ob?as je a? p??li? dot?rn?, ale celkov? klady jednozna?n? p?evy?uj?.

Ned?vno jsem v?ak p?i dob?jen? sv?ho kreditu narazil na takov? probl?my, ?e jsem byl v jednu chv?li rozhodnut "cel? tohle na?e b?je?n? partnerstv? rozcupovat na kousky" a vr?tit se do prav?ku; tedy k pevn? lince.

Cel? ?l?nek... |Po?et koment???: 229 |P?idat koment?? |Informa?n? e-mail Vytisknout ?l?nek

Press

Den proti spamu 7. listopad 2007

Tiskov? zpr?va -Press -03. 11. 2007 - 25323 p?e?ten?

Blog Canik.cz ve spolupr?ci s ?esk?m antispamov?m port?lem Spamy.cz iniciuje ve st?edu 7. listopadu 2007 prvn? ?esk? Den proti spamu.

Den proti spamu - s podtitulem Pod?kuj sv?mu spammerovi! - m? upozornit na alarmuj?c? stav v oblasti elektronick? komunikace. Byl-li v?m v posledn?m roce zasl?n ?esk? spam (tj. nevy??dan? zpr?va), m??ete v r?mci t?to iniciativy spojit sv? s?ly s dal??mi a (1) osobn? oslovit sv?ho ?esk?ho spammera a (2) zapojit se do ve?ejn? diskuze na toto t?ma.

Cel? zpr?va... |Po?et koment???: 1278 |P?idat koment?? |Informa?n? e-mail Vytisknout ?l?nek

Press

Zveme v?s na Datab?zov? sv?t 2007

Tiskov? zpr?va -Press -02. 11. 2007 - 24409 p?e?ten?

Leto?n? ? v po?ad? ji? p?t? ? ro?n?k nejv?znamn?j?? ?esk? ?ist? datab?zov? konference prob?hne ve ?tvrtek 29. listopadu 2007. Nosn?m t?matem je Data jsou d?le?it?, informace d?le?it?j??. Dnes v?m p?in???me definitivn? podobu programua samoz?ejm? tak? mo?nost registrace. Stejn? jako v p?edchoz?ch letech i letos bude v?e zcela zdarma.

Cel? zpr?va... |Po?et koment???: 1276 |P?idat koment?? |Informa?n? e-mail Vytisknout ?l?nek

Zaj?mavosti

Mal? velk? drobnosti - Snadn? jako facka

Ji?? Luk?? -Zaj?mavosti -20. 10. 2007 - 23808 p?e?ten?

P?edem upozor?uji, ?e n?sleduj?c? ?l?nek je ur?en p?edev??m k pobaven? a nem? ??dn? hlub?? smysl. Pokud hled?te n?jakou hutn?j?? du?en? potravu, mus?te j?t bohu?el o n?jakou tu www str?nku d?l.

Zhruba p?ed m?s?cem mi zavolal kamar?d a polo?il mi jednoduchou ot?zku: "Zvl?dne? instalaci AP routeru?" M? odpov?? byla rychl? a jednozna?n?: "Snadn? jako facka! ?ekni kdy a kde a je hotovo."

Cel? ?l?nek... |Po?et koment???: 286 |P?idat koment?? |Informa?n? e-mail Vytisknout ?l?nek

phpRS

V?sledky Ankety o nejlep?? phpRS web roku 2007

Ji?? Luk?? -phpRS -22. 08. 2007 - 37708 p?e?ten?

Anketa o nejlep?? phpRS web roku 2007 je ji? minulost? a zbyla pouze posledn?, ov?em o to v?ce mil?, povinnost a sice ofici?ln? vyhl??en? v?sledk? leto?n?ho, v po?ad? ji? ?tvrt?ho, ro?n?ku. Dop?edu pouze prozrad?m, ?e leto?n? souboj o prvn? p???ky byl opravdu vyrovnan? a rozhodoval ka?d? hlas.

Cel? ?l?nek... |Po?et koment???: 1285 |P?idat koment?? |Informa?n? e-mail Vytisknout ?l?nek

phpRS

L?to ve znamen? Ankety o nejlep?? phpRS web roku 2007

Milan Reinberk -phpRS -22. 07. 2007 - 23332 p?e?ten?

Dal?? rok utekl jako voda a je tu op?t l?to a s n?m i na?e tradi?n? Anketa o nejlep?? phpRS web roku, kter? letos vstupuje do sv?ho ?tvrt?ho d?jstv?. Jako ka?d? rok se m??ete i letos t??it na souboj nejlep??ch web? vytvo?en?ch pomoc? phpRS syst?mu a samoz?ejm? i na hodnotn? ceny, kter? v?nuje firma Zoner software, s.r.o., gener?ln? sponzor na?? ankety.

Cel? ?l?nek... |Po?et koment???: 0 |P?idat koment?? |Informa?n? e-mail Vytisknout ?l?nek

index | 1-8 | n?sleduj?c? | Celkem 410 ?l?nk?


??rovka

皇TXT下载


Co je to redak?n? syst?m?

K ?emu lze vyu??t redak?n? syst?m?

phpRS on-line dokumentace

v?echny mo?n? ?l?nky o phpRS syst?mu

Kde se nau?it PHP jazyk

皇TXT下载


Jak upravit vzhled phpRS syst?mu

phpRS on-line dokumentace

皇TXT下载


Nejlep?? redak?n? syst?m ? utopie nebo realita?

GLOSA: Je skute?n? vzhled webu to nejd?le?it?j???


sipka ?ten??i

Nezn?m? ?ten??

sipka Ankety

Vn?m?te po??zen? zbo?? p?es Internet jako bezpe?nou formu n?kupu zbo???


Celkem hlasovalo: 52508

sipka Novinky

31.12.2008: ??astn? nov? rok
V??en? u?ivatel? phpRS syst?mu a ?ten??i Super Sv?ta, p?ejeme V?m do nov?ho roku 2009 hodn? zdrav?, ?t?st? a pracovn?ch ?sp?ch?.

30.10.2008: Dal?? v?voj phpRS syst?mu
V??en? u?ivatel? phpRS syst?mu, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro v?voj phpRS syst?mu vl?dn?, co? se p?edev??m projevilo na pozastaven? (zdr?en?) v?voje nov? trojkov? verze. Hlavn? p???inou je nedostatek voln?ho, kter? si ka?d? v?voj ??d?.

R?d bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamen? z?nik phpRS projektu a pevn? v???m, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nov? verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?n?ho 5. ro?n?ku Ankety o nejlep?? phpRS web roku 2008 se odkl?d? na z???. Mezi hlavn? d?vody pat?? aktu?ln? nedostatek voln?ho ?asu a dlouhodob? pozorovn? z?jem o zm?nu term?nu na mimo-pr?zdninov? ?as. D?kujeme za pochopen?.

sipka Bug Report System

02.06.2006: Chyba p?i pou?it? mysqli
[phpRS syst?m]
[bez rizika]

22.03.2006: trclanek.php - chyba vo funkcii CelkemClanku()
[phpRS syst?m]
[bez rizika]

27.02.2006: Informa?n? e-mail se odes?l? bez obsahu
[phpRS syst?m]
[bez rizika]

10.01.2006: SQL skript pro update - zmeny2-5-0_2-6-5.sql
[phpRS syst?m]
[bez rizika]

sipka Personalizace

U?ivatelsk? jm?no:

Heslo:
Registrace nov?ho ?ten??e!
Upravit existuj?c? ??et!


sipka P?ehled funkc? phpRS

Stru?n? a p?ehledn? seznam z?kladn?ch funkc? phpRS syst?mu najdete zde.

sipka Pou??v?te phpRS ???

V?zva pro v?echny u?ivatele redak?n?ho syst?mu phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webov?ch server? vyu??vaj?c?ch redak?n?ch syst?m phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobr? volba!

sipka Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom m?st?.
Rally - rozcestn?k s aktu?ln?mi ?l?nky z ?esk?ch a slovensk?ch web? o rally.
Avon - dekorativn? a ple?ov? kosmetika.
Tuning samolepky a komunitn? tuning web.
LCD televize a dal?? elektronika a b?l? technika.
Koupelnov? n?bytek od p?edn?ho ?esk?ho v?robce.
Projekty rodinn?ch dom? - katalog projekt?.
Rodinn? domy na kl?? a adres?? stavebn?ch firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?en? a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRSPHP Scripting LanguageMySQLApache Web Server

Tento web site byl vytvo?en prost?ednictv?m phpRS - redak?n?ho syst?mu napsan?ho v PHP jazyce.
Na t?to str?nce pou?it? n?zvy programov?ch produkt?, firem apod. mohou b?t ochrann?mi zn?mkami
nebo registrovan?mi ochrann?mi zn?mkami p??slu?n?ch vlastn?k?.

皇TXT下载,夜天TXT下载,步步生莲txt下载
homeaboutnewsPartnerscontact
嫡女无忧无忧嫡女最后成绩后的文一品正妻by嫡女神医嫡女凤粉黛漫画刚穿将军嫡女就被
嫡女重生王爷嗜宠神医妃末世重生之侯门嫡女《商户嫡女奋斗史》嫡女夭桃重生之锦绣嫡女百度云txt下载百度云